Ievads tehnikā

Vipassana ir viena no Indijas senākajām meditācijas tehnikām. Kad cilvēcei Vipassana jau sen bija zudusi, to atkal no jauna atklāja Buda Gotama pirms vairāk nekā 2500 gadiem. Vārds "Vipassana" nozīmē redzēt lietas, kādas tās ir patiesībā. Tas ir pašattīrīšanās process, kas notiek novērojot sevi. Vipassanas students sāk ar dabiskas elpas plūsmas novērošanu, lai sakoncentrētu prātu. Tad ar koncentrētas uzmanības palīdzību ir iespējams novērot ķermeņa un prāta mainīgo dabu un pieredzēt visaptverošas patiesības par visa esošā nepastāvīgumu, ciešanām un „es” neesamību. Šī tiešā un nepastarpinātā patiesības pieredze arī ir tas spēks, kas attīra prātu. Šis ceļš (Dhamma) ir visaptverošas zāles visaptverošām problēmām, un tas nav saistīts ar organizētu reliģiju vai sektantismu. Tāpēc ar to var brīvi nodarboties ikviens - jebkurā laikā un vietā, bez jebkāda konflikta ar savu piederību noteiktai rasei, kopienai vai reliģijai. Vipassana visiem sniedz vienlīdz lielu guvumu.

Kas nav Vipassana:

 • Tā nav aklā ticībā balstīts rituāls vai ceremonija.
 • Tā nav intelektuāla vai filozofiska izklaide.
 • Tā nav atpūtas kūre, brīvdienas vai iespēja saviesīgi pavadīt laiku.
 • Tā nav bēgšana no ikdienas problēmām un pārbaudījumiem.

Kas ir Vipassana:

 • Tā ir tehnika, kas atbrīvos no ciešanām.
 • Tā ir prāta attīrīšanas metode, kas ļauj mierīgi un līdzsvaroti sastapties ar dzīves spriedzi un problēmām.
 • Tā ir dzīvošanas māksla, ko var pielietot, lai sniegtu labumu sabiedrībai.

Vipassana meditācijai ir visaugstākie garīgie mērķi - pilnīga atbrīvošanās un apgaismība. Tās mērķis nav tikai dziedēt fiziskas slimības. Tomēr daudzu psihosomatisko slimību izārstēšanās ir prāta attīrīšanās blakus produkts. Patiesībā Vipassana novērš trīs galvenos ciešanu cēloņus: alkas, nepatiku un neziņu. Turpinot ar to nodarboties, cilvēks atbrīvojas no ikdienas dzīves saspringuma, atraisot mezglus, ko radījuši gadiem ilgi uzkrāti ieradumi reaģēt uz patīkamām un nepatīkamām situācijām.

Lai gan Vipassanas tehniku attīstīja Buda, ar to var nodarboties ne tikai budisti. Vipassana nekādā veidā nav saistīta ar cilvēku pievēršanu citai reliģijai. Šī tehnika darbojas, jo tās pamatā ir vienkāršā patiesība, ka visi cilvēki dziļākajā būtībā saskaras ar vienām un tām pašām problēmām. Tādēļ arī tehnikai, kas var atrisināt šīs problēmas, ir jābūt visaptverošai. Cilvēki no visdažādākajām reliģiskajām konfesijām ir guvuši labumu no Vipassanas meditācijas un secinājuši, ka šī tehnika nav pretrunā ar viņu ticību.

Meditācija un pašdisciplīna

Introspektīvs pašattīrīšanās process pavisam noteikti nav viegls - studentiem pie tā ir ļoti cītīgi jāstrādā. Pašu spēkiem studenti nonāk līdz savām atklāsmēm; neviens cits to viņu vietā izdarīt nevar. Tāpēc meditācija ir piemērota tikai tiem, kuri vēlas strādāt nopietni un ievērot disciplīnu. Disciplīna ir domāta pašu studentu labumam un aizsardzībai un tā ir meditācijas neatņemama sastāvdaļa.

Protams, desmit dienas ir pārāk īss laiks, lai iedziļinātos zemapziņas dziļākajos slāņos un iemācītos atbrīvoties no tur esošajiem kompleksiem. Šīs tehnikas veiksmes noslēpums ir tās pielietojuma nepārtrauktība _x0004_noslēgtībā_x0005_. Kursa kārtības noteikumi ir izveidoti, paturot prātā tieši šo praktisko aspektu. Noteikumi nav tikuši izveidoti skolotāju vai kursa rīkotāju ērtības labad, tie nav arī tradīcijas, ortodoksijas vai aklas ticības negatīva izpausme. Noteikumi ir balstīti daudzu tūkstošu meditētāju praktiskā pieredzē daudzu gadu gaitā, un tie ir gan zinātniski, gan arī racionāli. Noteikumu ievērošana rada ļoti piemērotu atmosfēru meditēšanai; savukārt to neievērošana šo atmosfēru piesārņo.

Studentam kursa norises vietā ir jāpaliek līdz pat kursa noslēgumam. Arī citus kursa noteikumus ir rūpīgi jāizlasa un jāpārdomā. Uz kursu vajadzētu pieteikties tikai tiem, kuri jūt, ka spēs godīgi un uzcītīgi ievērot disciplīnas noteikumus. Tie, kuri nav gatavi apņēmīgi pielikt pūles, velti tērēs savu laiku un, vēl jo vairāk, traucēs citus, kuri vēlas strādāt nopietni. Topošajam studentam ir jāsaprot, ka nebūtu vēlams kursu pamest priekšlaicīgi dēļ tā, ka kursa laikā disciplīnas noteikumi sāk likties pārāk strikti. Tāpat arī būtu ļoti žēl, ja neskatoties uz atkārtotiem atgādinājumiem, studenti neievērotu noteikumus, un tādēļ tiktu lūgti pamest kursa norises vietu.

Cilvēki ar nopietniem garīgiem traucējumiem

Dažkārt uz Vipassanas kursiem nāk arī cilvēki ar nopietniem garīgiem traucējumiem ar nereālām cerībām, ka šī tehnika izdziedēs vai atvieglos viņu garīgās problēmas. Nestabilas personiskās attiecības un dažādas iepriekš pielietotas ārstēšanās metodes var kļūt par papildus faktoriem, kas šiem cilvēkiem traucēs gūt labumu vai pat pabeigt desmit dienu kursu. Mums nav iespēju atbilstoši rūpēties par šiem cilvēkiem, jo šī ir neprofesionāla brīvprātīgo organizācija. Lai gan Vipassanas meditācija sniedz labumu vairumam cilvēku, tā nav medicīniskas un psihiatriskas ārstēšanas aizstājēja, un mēs to neiesakām cilvēkiem ar nopietniem psihiatriskiem traucējumiem.

Disciplīnas noteikumi

Meditācijas pamats ir sīla — morāla, tikumiska rīcība. Sīla rada pamatu, kas ļauj attīstīt samādhi — prāta koncentrēšanu; savukārt prāta attīrīšana tiek sasniegta ar paññā — iekšēju gudrību.

Morālas uzvedības normas

Visiem Vipassanas kursa dalībniekiem kursa laikā ir apzinīgi jāapņemas ievērot piecas morālas uzvedības normas:

 1. atturēties no jebkuras būtnes nogalināšanas;
 2. atturēties no zagšanas;
 3. atturēties no visām seksuālām darbībām;
 4. atturēties no melošanas;
 5. atturēties no visām apreibinošajām vielām.

Vecajiem studentiem (tiem, kuri ir pabeiguši kursu ar S.N. Goenku vai ar vienu no viņa asistējošajiem skolotājiem) kursa gaitā papildus ir jāievēro sekojošas trīs normas:

 1. atturēties no ēšanas pēc pusdienlaika;
 2. atturēties no maņu izklaidēm un ķermeņa rotājumiem;
 3. atturēties no gulēšanas augstās vai greznās gultās.

Sesto noteikumu vecie studenti ievēros, plkst.17.00 dzerot tikai tēju bez piena vai arī augļu sulu, savukārt jaunie studenti varēs dzert tēju ar pienu un apēst kādu augli. Skolotājs var atbrīvot veco studentu no šī noteikuma pildīšanas, ja tas nepieciešams veselības apsvērumu dēļ. Septīto un astoto noteikumu jāievēro visiem vecajiem studentiem.

Skolotāja un tehnikas pieņemšana

Studentiem ir jāpiekrīt pilnībā sekot skolotāja padomiem un instrukcijām visa kursa laikā, t.i., jāievēro disciplīna un jāmeditē tieši tā, kā skolotājs to prasa, neizlaižot nevienu instrukcijas daļu un tāpat arī to nepapildinot. Skolotāju un tehniku vajadzētu pieņemt ar sapratni un izvērtējumu, nevis ar aklu padevību. Vienīgi uzticoties, students var strādāt cītīgi un ar pilnu atdevi. Šāda pārliecība par skolotāju un tehniku ir būtiska, lai meditācija būtu veiksmīga.

Citas tehnikas, rituāli un pielūgsmes formas

Ir ļoti svarīgi kursa laikā pārtraukt visa veida lūgšanas, kultus vai reliģiskas ceremonijas – gavēšanu, smaržkociņu kūpināšanu, lūgšanu vai mantru skaitīšanu, dziedāšanu, dejošanu un citas. Tāpat ir jāpārtrauc visas citas meditācijas un dziedniecības vai garīgās prakses. Šīs prasības mērķis nav nosodīt pārējās tehnikas vai prakses, bet gan dot studentam iespēju izmēģināt Vipassanas tehniku tās tīrībā.

Studenti tiek nopietni brīdināti, ka tīša Vipassanas tehnikas jaukšana ar citām meditācijas tehnikām kavēs viņu progresu vai pat radīs negatīvu efektu. Neskatoties uz atkārtotiem skolotāja brīdinājumiem, pagātnē ir bijuši gadījumi, kad studenti, speciāli jaucot šo tehniku ar kādu rituālu vai citu praksi, ir izdarījuši sev lāča pakalpojumu. Jebkādas šaubas vai neskaidrību vajadzētu risināt, vēršoties pie skolotāja.

Intervijas ar skolotāju

Problēmas vai jautājumus saistībā ar meditācijas praksi būtu jāuzdod tikai skolotājam. Studenti var individuāli satikt skolotāju no plkst. 12.00 līdz 13.00. Jautājumus var uzdot arī vakaros meditācijas zālē no plkst. 21.00 līdz 21.30. Interviju un jautājumu laiki ir domāti tikai tam, lai skaidrotu ar tehniku saistītās praktiskās problēmas. Tie nav jāuzskata par iespēju iesaistīties filozofiskās diskusijās vai intelektuālās apspriedēs. Vipassanas unikalitāti var novērtēt tikai to pielietojot praksē, un studentiem kursā vajadzētu koncentrēties tikai uz to.

Cēlais klusums

No kursa sākuma līdz pat pēdējai pilnajai kursa dienai visiem studentiem ir jāievēro cēlais klusums. Cēlais klusums nozīmē ķermeņa, runas un prāta klusumu. Jebkāda veida saziņa - žesti, zīmju valoda, rakstītas zīmītes - ar citiem studentiem ir aizliegta.

Studenti var runāt ar skolotāju vienmēr, kad tas ir nepieciešams. Tāpat studenti var vērsties pie kursa rīkotājiem par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar ēdināšanu, izmitināšanu, veselību utt. Bet pat šo saskarsmi vajadzētu ierobežot cik vien iespējams. Studentiem vajadzētu attīstīt sajūtu, ka viņu praktizē pilnīgā vienatnē.

Vīriešu un sieviešu nošķiršana

Kursa laikā ir jāuztur pilnīga nošķirtība sieviešu un vīriešu starpā. Pāriem – precētiem vai neprecētiem – kursa laikā nekādā veidā nevajadzētu sazināties. Tas pats jāievēro draugiem, ģimenes locekļiem u.t.t.

Fizisks kontakts

Kursa norises laikā nedrīkst notikt nekāda veida fizisks kontakts starp kursa dalībniekiem, vienalga vai tas būtu starp viena vai dažādu dzimumu pārstāvjiem.

Joga un fiziskie vingrinājumi

Lai gan jogas un citi vingrinājumi ir savienojami ar Vipassanu, kursa laikā tos būtu jāpārtrauc, jo kursa norises vietā nav pieejamas piemērotas nošķirtas telpas vingrinājumu veikšanai. Nav atļauta arī skriešana. Atpūtas brīžos studenti var vingrināties, pastaigājoties tam īpaši paredzētās vietās.

Reliģiski priekšmeti, rožukroņi, kristāli, talismani u.t.t.

Šādus priekšmetus nevajadzētu ņemt līdzi uz kursa norises vietu. Ja nu netīšām tie ir atvesti, tad uz kursa laiku tos jānodod kursa rīkotājiem.

Apreibinošās vielas un medikamenti

Narkotikas, alkoholu vai citas apreibinošās vielas uz kursa norises vietu līdzi ņemt nevar. Tas pats attiecas arī uz pretsāpju līdzekļiem, miega zālēm un citiem nomierinošiem līdzekļiem. Tiem, kuri lieto ārsta izrakstītus medikamentus, par to ir jāinformē skolotājs.

Tabaka

Visu studentu veselības un labsajūtas dēļ kursā nav atļauts smēķēt, košļāt vai šņaukt tabaku.

Ēdiens

Nav iespējams visu meditētāju īpašās vēlmes un prasības attiecībā uz ēdienu. Tāpēc studenti tiek lūgti samierināties ar vienkāršām veģetārām ēdienreizēm. Kursu administrācija cenšas sagatavot sabalansētu, veselīgu un meditāciju piemērotu ēdienkarti. Ja studentam viņa veselības stāvokļa dēļ ir noteikta diēta, par to kādam jāinformē administrācija, piesakoties kursam. Badošanās nav atļauta.

Apģērbs

Apģērbam vajadzētu būt vienkāršam, pieklājīgam un ērtam. Pieguļošas, caurspīdīgas, atkailinošas vai citādāk uzkrītošas drēbes (šortus, īsus svārkus, legingus, bezpiedurkņu vai īsus krekliņus) nevajadzētu vilkt. Tas ir svarīgi, lai nenovērstu citu meditētāju uzmanību no prakses.

Veļas mazgāšana un mazgāšanās

Kursa norises vietā nebūs pieejamas veļas mazgājamās vai žāvējamās mašīnas, tāpēc studentiem līdzi vajadzētu paņemt pietiekoši daudz apģērba. Nelielus apģērba gabalus var mazgāt ar rokām. Mazgāties un mazgāt veļu var tikai atpūtas laikā, nevis meditēšanai paredzētajās stundās.

Kontakti ar ārpasauli

Studentiem ir jāpaliek kursa teritorijas robežās visa kursa garumā. Viņi var doties prom tikai ar īpašu skolotāja piekrišanu. Kursa laikā nav atļauta nekāda saskarsme (vēstules, zvani vai ciemiņi) ar ārpasauli. Mobilie telefoni un citas elektroniskās ierīces līdz kursa beigām ir jānodod kursa rīkotājiem. Ārkārtas gadījumā, draugs vai radinieks var sazināties ar kursa rīkotājiem.

Mūzika, lasīšana un rakstīšana

Kursa laikā nav atļauts spēlēt mūzikas instrumentus, klausīties radio vai citas ierīces. Lasāmvielu vai rakstīšanas piederumus uz kursu līdzi ņemt nevajag. Studenti nedrīkst sevi traucēt, rakstot piezīmes. Lasīšanas un rakstīšanas ierobežojumi ir domāti, lai uzsvērtu šīs meditācijas tehnikas izteikto praktiskumu un nenovērstu uzmanību ar citām aktivitātēm.

Diktofoni un kameras

Diktofonus, kameras vai citas līdzīgas ierīces izmantot nedrīkst, izņemot gadījumus, kad ir saņemta īpaša skolotāja atļauja.

Kursa finansēšana

Saskaņā ar tīras Vipassanas tradīciju, kursi tiek finansēti tikai no ziedojumiem. Ziedojumi tiek pieņemti tikai no tiem, kuri paši ir pabeiguši vismaz vienu desmit dienu kursu ar S.N. Goenku vai vienu no viņa asistējošajiem skolotājiem. Tie, kuri piedalās pirmo reizi, var ziedot kursa pēdējā dienā vai arī pēc tam.

Tādējādi kursus atbalsta tikai tie cilvēki, kuri paši ir guvuši labumu no šīs prakses. Vēloties dalīties gūtajā ar citiem, cilvēki var sniegt ziedojumu, ja viņiem ir tāda iespēja. Šādi ziedojumi ir vienīgais šīs tradīcijas kursu finansējuma avots visā pasaulē. Tie netiek finansēti ar kāda bagāta fonda vai indivīda palīdzību. Ne skolotāji, ne rīkotāji par savu darbu nesaņem it nekādu atalgojumu. Tādā veidā Vipassanas izplatīšana notiek ar tīriem nodomiem un bez jebkādas komercializācijas.

Vienalga vai ziedojums ir liels vai mazs, tam vajadzētu būt sniegtam, vēloties palīdzēt citiem: “Kurss, kurā piedalījos, notikta pateicoties iepriekšējo studentu dāsnumam; tagad arī es kaut ko došu nākamajam kursam, lai arī citi cilvēki var gūt labumu no šīs tehnikas.”

Kopsavilkums

Lai padarītu skaidrāku disciplīnas noteikumu galveno būtību, tos var rezumēt sekojoši:

Ļoti uzmanieties, lai jūsu darbības nevienu netraucētu. Nepievērsiet uzmanību citu radītajiem traucējumiem.

Var gadīties, ka students neizprot kāda noteikuma praktisko pamatojumu. Šādā gadījumā neļaujiet vairoties negativitātei un šaubām – nekavējoties vērsieties pie skolotāja un lūdziet izskaidrojumu.

Tikai strādājot disciplinēti un ar maksimālu atdevi, students var pilnībā apgūt tehniku un gūt no tās labumu. Kursa laikā uzsvars ir uz darbu. Zelta likums ir meditēt tā, it kā Jūs būtu vienatnē. Vērsiet prātu iekšup un nepievērsiet uzmanību neērtībām un iespējamiem traucējumiem.

Visbeidzot studentam vajadzētu ņemt vērā, ka progress Vipassanā ir atkarīgs tikai no viņa paša labajām īpašībām, personīgās attīstības un pieciem faktoriem: nopietniem centieniem, pašpaļāvības, patiesuma, veselības un gudrības.

Lai šī informācija palīdz Jums gūt pēc iespējas lielāku labumu no meditācijas kursa. Mēs priecājamies par iespēju Jums palīdzēt un vēlam, lai Vipassanas pieredze Jums nestu mieru un harmoniju.

DIENAS KĀRTĪBA

Dienas kārtība ir veidota ar mērķi uzturēt prakses nepārtrauktību. Lai gūtu labākos iespējamos rezultātus, studenti tiek lūgti pēc iespējas precīzāk sekot šai kārtībai.

4:00   Celšanās zvans
4:30-6:30   Meditējiet zālē vai savā istabā
6:30-8:00   Brokastu pārtraukums
8:00-9:00   Kopīgā meditācija zālē
9:00-11:00   Meditējiet zālē vai savā istabā, vadoties no skolotāja instrukcijām
11:00-12:00   Pusdienu pārtraukums
12.00-13:00   Atpūta un intervijas ar skolotāju
13:00-14:30   Meditējiet zālē vai savā istabā
14:30-15:30   Kopīgā meditācija zālē
15:30-17:00   Meditējiet zālē vai savā istabā, vadoties no skolotāja instrukcijām
17:00-18:00   Tējas pārtraukums
18:00-19:00   Kopīgā meditācija zālē
19:00-20:15   Skolotāja lekcija zālē
20:15-21:00   Kopīgā meditācija zālē
21:00-21:30   Jautājumu laiks zālē
21:30   Dodieties pie miera savā istabā - gaismas izslēgtas

Jūs varat lejuplādēt Disciplīnas noteikumu kopiju Adobe PDF formātā, lai pirms pieteikšanās uz kursu vēlreiz to rūpīgi izlasītu. You may apply for a Vipassana meditation course by completing and submitting an application for a scheduled course.