ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଭିପାସାନା ସାଧନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା |

ଭିପାସାନା ସାଧନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ | ଏହି ସାଇଟଗୁଡିକରେ ବିଶ୍ courses ର କିଛି ଅଂଶରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଭିପାସାନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା |