Information On Vipassana Meditation In Other Languages

מידע על מדיטציית ויפאסנה זמין בשפות המצוינות להלן. באתרים אלה כלול גם מידע על קורסים ועל פעילויות ויפאסנה במקומות מסוימים בעולם שבהם שפות אלו הן השפות הנפוצות.