พุทธพจน์อ้างอิงในธรรมบรรยายวันที่ 6

Sabbe saṅkhārā aniccā'ti;
yada pannaya passati,
atha nibbindati dukkhe--
esa maggo visuddhiya.

--Dhammapada, XX. 5(277).

"สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง"
เมื่อใดบุคคลสําเหนียกได้ด้วยปัญญา
เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์
นี้คือหนทางแห่งความบริสุทธิ์


Sabba-danam Dhamma-danam jinati,
sabbam rasam Dhamma-raso jinati,
sabbam ratim Dhamma-rati jinati,

tanhakkhayo sabba-dukkham jinati.

--Dammapada, XXIV. 21(354).

ธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวง
รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง
ความยินดีในธรรมย่อมชนะ
ความยินดีทั้งปวง
ความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง