นโยบายความเป็นส่วนตัว

Dhamma.org cares about your privacy. As new data protection regulations come into effect around the world, including the GDPR in the European Union, we have taken the opportunity to make improvements for the benefit of all Dhamma.org users. Specifically, we have updated our Privacy Policy as of May 25, 2018. We appreciate your patience while we are working on translating the updates. In the meantime please consult the Privacy Policy in English for the latest revision. Thank you.

ขอขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์วิปัสสนา ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อองค์กรของเรา เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ดียิ่งขึ้น เราขอแจ้งให้คุณทราบถึงแนวทางการปฏิบัติต่อข้อมูลและสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับการเก็บและการใช้ข้อมูลของคุณ ทั้งในไซต์นี้ และไซต์ขององค์กรในเครือของเราหลายแห่งทั่วโลก อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่า รายละเอียดเฉพาะของนโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์กรในเครือของเราทั่วโลกนั้น อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สำเนาของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณเหล่านี้ คุณสามารถรับได้จากฝ่ายทะเบียนของหลักสูตรวิปัสสนา หรือที่สถานที่จัดการอบรมเมื่อคุณมาถึง

ข้อมูลที่เรารวบรวม

หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนทางออนไลน์หรือแบบธรรมดา ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และ ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่ระบุในใบสมัคร และแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนหลักสูตร โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยในองกรณ์ของเรา ผู้ที่ “จำเป็นต้องรู้” เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่นนายทะเบียนของศูนย์ / ของหลักสูตร และครูผู้ช่วยผู้ดำเนินการตามหลักสูตรที่คุณสมัครเข้าเรียน

หากคุณใช้บริการ "บอกต่อเพื่อนเรื่องวิปัสสนา" คุณจำเป็นต้องบอกอีเมลของคุณ และของบุคคลอื่น เพื่อเราสามารถส่งคำทักทายและที่อยู่เว็บไซต์ของเราไปยังบุคคลนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์นี้ได้แก่ อีเมลของคุณ และอีเมลของผู้รับ นอกจากนี้เรายังอาจเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นตัวอื่น ๆ ขณะที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่นประเภทของเบราเซอร์ที่คุณใช้ (เช่น Firefox, Netscape, Opera หรือ Internet Explorer), ประเภทของระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ (เช่น, Windows, Mac OS หรือ Linux) และชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ (เช่น America Online, Earthlink)

เราเอาข้อมูลของท่านไปใช้อย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่คุณให้ในใบสมัครและแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อพิจารณาในการรับสมัคร และใช้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ นอกจากนี้เราพบว่าในเวลาต่อมาผู้เข้าร่วมหลักสูตรวิปัสสนามักเข้าร่วมหลักสูตรอื่นอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกในการรับสมัครของหลักสูตรต่อไป และเพื่อบันทึกประวัติและประสบการณ์ของนักเรียน เราอาจเก็บข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนไว้อย่างไม่มีกำหนด โดยจะไม่ขัดต่อกฎหมายของแต่ละเขตการปกครอง บางครั้งหากคุณไม่ได้ระบุว่าไม่ต้องการรับข่าวสาร เราอาจใช้ชื่อ ที่อยู่ และ / หรือ อีเมลของคุณ เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ข่าวสาร หรือบริการ ที่เกี่ยวข้องกับวิปัสสนา เราใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นที่คุณให้ ในบริการ "บอกต่อเพื่อน" เพื่อส่งคำทักทายและเว็บไซต์ของเรา บางครั้งเรารวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว เพื่อปรับปรุงการออกแบบและเนื้อหาในเว็บไซต์ และเพื่อให้เราสามารถเข้าใจการใช้งานว่าใครกำลังเข้าเว็บไซต์ของเรา จากที่ใด และไฟล์ใดที่กำลังถูกใช้งาน เพื่อวิเคราะห์การใช้งาน เว็บไซต์วิปัสสนานี้ไม่เคยให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรืออื่น ๆ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ระดับภูมิภาคบางแห่งขององค์กรของเราอาจมีบริการ รับบริจาคทางบัตรเครดิต ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนปกติ นอกเหนือจากนั้นเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณไปนอกองค์กรและองค์กรในเครือของเรา ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องทำตามกฎหมาย เช่นการดำเนินการตามคำสั่งศาลหรือหมายเรียก นอกจากนี้เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามคำขอของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ

ครูและผู้ช่วยสอนทุกคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่และธรรมบริกรที่เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณส่งมาพร้อมกับแบบฟอร์มในการลงทะเบียน เฉพาะที่เขาจำเป็นต้องรู้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวเมื่อมาถึงที่ศูนย์หรือถึงนายทะเบียนของหลักสูตร ก็จะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตามการเก็บรักษาข้อมูลของคุณจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละประเทศที่มีการจัดหลักสูตรที่คุณลงทะเบียนไว้ ความเสี่ยงเดียวที่อาจทำให้ข้อมูลของคุณรั่วไหลโดยไม่ตั้งใจคือกรณีการยื่นคำร้องทางอีเมล ซึ่งมีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรมอีเมลของเราอาจไม่ปลอดภัย โปรดอย่าใช้การสมัครทางอีเมลในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ว่าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนี้ด้วยตัวเอง

เราจัดเก็บและประมวลผลใบสมัครและข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครด้วยคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์ของเราอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก เราถือว่าการส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรของคุณเป็นการยินยอมให้เราดำเนินการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในใบสมัครด้วยคอมพิวเตอร์และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในใบสมัครของคุณด้วย ทั้งการจัดการและการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆทั้งหมดที่คุณส่งมาในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยจะไม่ขัดต่อกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวของแต่ละเขตการปกครอง นอกจากนี้ในกรณีที่มีการส่งใบสมัครทางอีเมลผ่าน Google Apps การจัดการข้อมูลจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของ Google ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเขาด้วย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในบางกรณีเราอาจจำเป็นต้องจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือที่ไม่สอดคล้องกับกฏระเบียบ เพื่อใช้พิจารณาในการไม่รับสมัครเข้าเรียนในครั้งต่อไป หรืออาจจะต้องได้รับการดูแลพิเศษในระหว่างการเข้าอบรมหลักสูตรต่อไป ไม่บ่อยครั้งที่จะมีการบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้โดยย่อลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เฉพาะครูผู้ช่วยและผู้รับลงทะเบียนหลักสูตรต่อไปทราบ เราจะถือว่าการเข้าร่วมหลักสูตรของคุณเป็นการยินยอมในการดำเนินการและจัดข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งการถ่ายโอนข้อมูลนั้นด้วย

การเก็บข้อมูลโดยไซต์ภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บอกถึงการใช้และการเผยแพร่ข้อมูลที่เราเก็บมาจากคุณ เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งอาจมีนโยบายในการทำงานที่แตกต่างจากเรา คุณจึงควรศึกษานโยบายการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้นเพราะเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดในการส่งหรือเก็บข้อมูล และเนื่องจากองค์กรวิปัสสนาของเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์กรอื่น คุณจึงต้องปฎิบัติตามกฏระเบียบและนโยบายความเป็นส่วนตัว (ถ้ามี) ขององค์กรนั้น ๆ โดยองค์กรวิปัสสนาของเราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยองค์กรเหล่านั้น ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อองกรณ์อื่น

อิเล็กทรอนิกส์ คุกกี้

อิเล็กทรอนิกส์ คุกกี้ คือไฟล์ข้อความเล็กๆ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเรา ไฟล์นี้จะมีหมายเลขที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ของเราทราบว่ากำลังสื่อสารกับเครื่องไหนอยู่ เราสร้างคุกกี้เมื่อคุณใช้แบบฟอร์มใบสมัครทางออนไลน์เพื่อลงทะเบียนเรียน และเรายังใช้คุกกี้เพื่อทราบว่าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะนักเรียนเก่าหรือไม่ คุกกี้บางตัวจะถูกใช้งานเฉพาะในเวลาที่คุณเข้าเว็บไซต์เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราเซอร์ของคุณ เว็บไซต์วิปัสสนาภูมิภาคบางแห่งก็อาจใช้คุกกี้

ความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็ก

ตามที่ระบุในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเด็กของสหรัฐอเมริกา U.S. Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (และกฎหมายของประเทศอื่นที่คล้ายกัน) เราไม่สามารถขอข้อมูลส่วนตัวเด็กอายุต่ำกว่า 13 ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเด็ก หากเราพบว่ามีข้อมูลของเด็กที่ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองอยู่ เราจึงจะลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลเราให้เร็วที่สุด

สิทธิส่วนบุคคลสำหรับบางประเทศ

โปรดทราบว่าแต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวเฉพาะของตัวเอง องค์กรวิปัสสนาของเราทั่วโลกได้มีการพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านั้น ซึ่งอาจมีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างไปจากนโยบายทั่วไปที่กำหนดไว้ข้างต้น คุณสามารถขอสำเนานโยบายเหล่านี้ได้โดยติดต่อนายทะเบียนหลักสูตรของศูนย์ที่คุณส่งใบสมัครและ / หรือแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือที่ศูนย์เมื่อคุณมาถึง

Dhamma.org is committed to protecting the “rights and freedoms” of individuals whose information Dhamma.org collects in accordance with such laws including but not limited to the General Data Protection Regulation (GDPR).

Pursuant to the applicable privacy regulations, you may have the following rights, among others, with regard to any data we collect or retain that relates to you:

  • the right of access, i.e. the right to obtain confirmation as to whether or not personal data is being processed, and where this is the case, to obtain access thereto;
  • the right to rectification and erasure, i.e. the right to have inaccurate data rectified and/or to have incomplete data completed, and the right to have personal data erased for legitimate reasons;
  • the right to impose restrictions on the processing of personal data, i.e. the right to request the suspension of data processing for legitimate reasons;
  • the right to data portability, i.e. the right to receive the data in a structured, commonly-used and easily readable format, as well as the right to transmit the data to another data controller
  • the right to object, i.e. the right to oppose the processing of data where legitimate reasons for this exist, including data processed for marketing and profiling purposes, if this is envisaged;
  • the right to contact the competent data protection authority in case of unlawful data processing.

You may exercise the rights listed above by writing to dhamma.org at [email protected]. In addition to the foregoing rights, each application form to register for a Vipassana Meditation course or related activity contains a series of disclosures and consents, which are also intended to protect your rights.

เลือกที่จะเข้าร่วม / เลือกที่จะไม่เข้าร่วม

คุณสามารถ "เลือกที่จะไม่เข้าร่วม" เป็นสมาชิกในการรับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิปัสสนา จากองค์กรวิปัสสนาของเรา ทั้งทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ ในบางกรณีคุณอาจสามารถเลือกรับข่าวสารจากศูนย์ในพื้นที่ของคุณได้ และหากคุณต้องการให้มีการลบชื่อ ที่อยู่ อีเมล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับตัวคุณจากฐานข้อมูลของเรา คุณก็สามารถทำได้ โดยส่งอีเมลถึงเราตามที่อยู่ต่อไปนี้: [email protected] นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อศูนย์วิปัสสนาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของคุณ และขอให้เขาลบข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วย

วิธีการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการเก็บรักษาข้อมูลหรือกฏระเบียบอื่นๆของเว็บไซต์วิปัสสนาหรือการนำข้อมูลไปใช้คุณสามารถติดต่อเราได้ที่: [email protected]

วันเริ่มบังคับใช้

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 องค์กรวิปัสสนาของเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรา การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณถือเป็นการยอมรับนโยบายที่อ้างถึงข้างต้น