Privacy Beleid

Dhamma.org cares about your privacy. As new data protection regulations come into effect around the world, including the GDPR in the European Union, we have taken the opportunity to make improvements for the benefit of all Dhamma.org users. Specifically, we have updated our Privacy Policy as of May 25, 2018. We appreciate your patience while we are working on translating the updates. In the meantime please consult the Privacy Policy in English for the latest revision. Thank you.

Bedankt om de Vipassana meditatie website te bezoeken. Uw privacy is erg belangrijk voor onze organisaties. Om uw privacy beter te kunnen beschermen, hebben wij deze verklaring opgesteld waarin wij u vertellen over onze informatiemethoden en de zaken waarvan u op de hoogte dient te zijn betreffende het verzamelen van uw gegevens en hoe er gebruik van wordt gemaakt door zowel deze site, als wereldwijd door onze zusterorganisaties. Let er echter wel op dat de specifieke inhoud van het privacy beleid van onze zusterorganisaties wereldwijd, van land tot land, kan verschillen. Een kopie van het privacy beleid, van toepassing op uw informatie, kan worden verkregen bij het inschrijvingsadres voor de Vipassana-cursus of ter plekke bij aankomst op de cursuslocatie.

De informatie die wij verzamelen

Als u ervoor kiest u in te schrijven voor een Vipassana meditatiecursus via ons on-line of conventioneel inschrijvingsformulier, kunnen uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer, faxnummer en verdere hoogstpersoonlijke gegevens waarnaar gevraagd wordt op het inschrijvings- en het registratieformulier voor de cursus, onderdeel uitmaken van de gegevens die bewaard worden. Uw persoonlijke gegevens op uw inschrijvings- en registratieformulier worden op een veilige manier opgeslagen binnen onze percelen en de enige personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn degenen die er absoluut van op de hoogte moeten zijn, zoals de beheerder van de inschrijvingen, de manager van het cursuscentrum en de assistent-lera(a)r(en) van de cursus waaraan u wilt deelnemen.

Als u ervoor kiest gebruik te maken van ons "Vertel een vriend over Vipassana" aanbod, is het noodzakelijk dat u zowel uw eigen als het emailadres van een tweede persoon invult, teneinde een elektronische groet en het adres van onze website naar die persoon te kunnen sturen. De persoonlijk identificeerbare gegevens, die op deze plek over u opgehaald kunnen worden, zijn uw emailadres en de persoonlijk identificeerbare gegevens over andere personen die op deze plek opgehaald kunnen worden, o.a. het emailadres van de door u opgegeven persoon. Wij kunnen ook bepaalde niet persoonlijk identificeerbare informatie ophalen wanneer u onze website bezoekt, zoals welk type browser u gebruikt (bijv. Firefox, Netscape, Opera of Internet Explorer), welk type besturingsysteem u gebruikt, (b.v., Windows, Linux of Mac OS) en de domeinnaam van uw Internet service provider (b.v., America Online, Earthlink).

Hoe gebruiken we uw gegevens

Wij gebruiken de gegevens die u over uzelf verstrekt via het inschrijvings - en registratieformulier, om uw aanvraag aan een cursus te mogen deelnemen te kunnen beoordelen en u te registreren voor de betreffende cursus. Daarenboven is onze ervaring dat degene die deelnemen aan verschillende Vipassana cursussen, gedurende hun hele leven verdere cursussen blijven volgen. Om latere inschrijving aan cursussen te vergemakkelijken en om een geschiedenis van een student op te volgen kunnen we cursusgegevens onbeperkt bijhouden, behalve als dit verboden wordt door een wettelijke bepaling of als een student aanvraagt om zijn of haar gegevens te vernietigen. Soms gebruiken wij uw naam, postadres en/of emailadres om u informatie te sturen betreffende Vipassana gerelateerde activiteiten en gelegenheden, tenzij u heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen via de opt-out optie. Wij gebruiken de gegevens die u ons over derden verstrekt in onze “Vertel het aan een vriend” dienst, om hen uw groet en het adres van onze website toe te zenden. Soms gebruiken wij de verzamelde niet-persoonlijk identificeerbare gegevens om het ontwerp en de inhoud van onze site te verbeteren en na te gaan welke personen van welke locaties toegang zoeken tot onze site en welke pagina’s zij op de site bezoeken, b.v. om deze gegevens te gebruiken om een totaalbeeld te krijgen bij de analyse van de bezoeken aan de site. *De Vipassana Website zal uw persoonlijk identificeerbare gegevens nooit doorspelen aan derde partijen noch voor commerciële noch voor andere doeleinden. Sommige lokale websites van onze organisatie kunnen echter donaties via een credit card accepteren en in dat geval worden persoonlijke gegevens samenhangend met die gedoneerde financiële transacties op de gebruikelijke manier verwerkt.* Op geen enkele andere manier zullen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan anderen dan onze zusterorganisaties en hun gezamenlijke infrastructuur, tenzij hiertoe gedwongen door de wet b.v. via een gerechtelijk bevel of dagvaarding. Wij zullen deze gegevens ook verstrekken op verzoek van een instantie die de wet handhaaft.

Alle Vipassana leraren en assistent-leraren, evenals alle medewerkers van het meditatiecentrum en Dhamma helpers kunnen beschikken over dat deel van de gegevens die op het inschrijvings- en registratieformulier zijn ingevuld, waarvan ze op de hoogte moeten zijn. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt noch hebben derden toegang tot deze gegevens zodra deze het meditatiecentrum of het registratiesysteem van een non-center cursus hebben bereikt. De manier waarop er met uw gegevens wordt omgegaan is echter afhankelijk van de geldende regels van het land waarin de cursus, waar u voor ingeschreven heeft, wordt gegeven. Het enige risico van het onopzettelijk vrijgeven van uw gegevens wordt gelopen tijdens het verzenden van de inschrijvingen per e-mail via een open, niet beveiligde internet verbinding. Indien u dit risico niet wilt lopen, gebruik dan de mogelijkheid om uw via e-mail in te schrijven op deze website niet.

Onze inschrijvingsformulieren en de persoonlijke informatie die deze bevatten worden op computers opgeslagen en verwerkt. Bovendien bevinden onze computers zich in verschillende landen op de wereld. Het versturen van een inschrijvingsformulier om aan een van onze cursussen deel te nemen, impliceert uw onvoorwaardelijke toestemming voor het opslaan en verwerken van uw inschrijvingsgegevens op een computer en het grensoverschrijdend verzenden van uw persoonlijke informatie, verstrekt via het inschrijvingsformulier. Voor het welzijn van de studenten kan het noodzakelijk zijn, dat wij aantekeningen maken en bewaren, betreffende de gezondheidstoestand, of gedrag gerelateerd aan de cursus dat strijdig is met de Cursusregels, of verder aangeeft dat een student dient te worden uitgesloten van deelname aan verdere cursussen of extra hulp nodig heeft tijdens een toekomstige cursus. Bij de zeldzame gelegenheid dat dit zich voordoet, zullen deze aantekeningen worden ingevoerd op een computer en in vertrouwen doorgestuurd naar de assistent-leraren en de geautoriseerde personen betrokken bij de registratie van toekomstige cursussen. Uw deelname aan een cursus impliceert onvoorwaardelijke toestemming voor het behandelen van dergelijke aantekeningen en het grensoverschrijdend doorsturen.

Het verzamelen van informatie door de websites van derden

Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op het gebruik en de verspreiding van de door u verkregen gegevens. Onze website kan links bevatten naar websites die een ander privacy beleid hebben. Bezoekers dienen kennis te nemen van het privacy beleid van de andere websites omdat wij geen invloed hebben op de gegevens die verstrekt worden aan of verzameld worden door derden. Omdat onze Vipassana organisaties geen invloed hebben op het privacy beleid van derden, valt u onder het privacy beleid, indien aanwezig, van de derde partij en kunnen onze Vipassana organisaties geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik en de verspreiding van uw persoonlijke gegevens door die derde partij. Daarom raden wij u aan eerst informatie in te winnen voordat u persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.

Cookies

De Vipassana website heeft geen enkele webpage die gebruikt maakt van “cookies." Cookies zijn tekstfiles die naar de browser van uw computer worden gestuurd om uw voorkeuren te vast te leggen. Sommige andere, 'regionale' Vipassana websites gebruiken mogelijks wel cookies.

Privacy van kinderen

Er wordt door onze Vipassana organisaties geen extra informatie over kinderen verzameld, maar wij zijn bezorgd over de veiligheid van kinderen en hun gebruik van het Internet. Wij zullen daarom nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie vragen van personen jonger dan 13 jaar zonder controleerbare toestemming van hun ouders. Dit in overeenstemming met de U.S. Children’s Online Privacy Protection Act van 1998 (en vergelijkbare wetgeving in andere landen). Mochten wij tot de conclusie komen dat wij dergelijke gegevens hebben verzameld zonder de vereiste en controleerbare toestemming van de ouders, dan zullen wij deze gegevens zo snel mogelijk uit onze database verwijderen.

Landelijke specifieke privacy regels

Het is mogelijk dat de afzonderlijke landen over specifieke wettelijke privacy regels beschikken. Onze wereldwijde Vipassana organisaties hebben een eigen privacy beleid ontwikkeld in overeenstemming met deze regels dat in detail kan afwijken van het meer algemene beleid, zoals hierboven omschreven. U kunt een kopie verkrijgen van deze specifieke regels door contact op te nemen met de cursusregistratie van het centrum waar u uw inschrijvingsformulier naartoe heeft gestuurd en/of ter plekke bij aankomst.

Dhamma.org is committed to protecting the “rights and freedoms” of individuals whose information Dhamma.org collects in accordance with such laws including but not limited to the General Data Protection Regulation (GDPR).

Pursuant to the applicable privacy regulations, you may have the following rights, among others, with regard to any data we collect or retain that relates to you:

  • the right of access, i.e. the right to obtain confirmation as to whether or not personal data is being processed, and where this is the case, to obtain access thereto;
  • the right to rectification and erasure, i.e. the right to have inaccurate data rectified and/or to have incomplete data completed, and the right to have personal data erased for legitimate reasons;
  • the right to impose restrictions on the processing of personal data, i.e. the right to request the suspension of data processing for legitimate reasons;
  • the right to data portability, i.e. the right to receive the data in a structured, commonly-used and easily readable format, as well as the right to transmit the data to another data controller
  • the right to object, i.e. the right to oppose the processing of data where legitimate reasons for this exist, including data processed for marketing and profiling purposes, if this is envisaged;
  • the right to contact the competent data protection authority in case of unlawful data processing.

You may exercise the rights listed above by writing to dhamma.org at [email protected]. In addition to the foregoing rights, each application form to register for a Vipassana Meditation course or related activity contains a series of disclosures and consents, which are also intended to protect your rights.

Opt-Out/Opt-In

Wij bieden u de mogelijkheid ervoor te kiezen dat onze Vipassana organisaties u per e-mail of post geen informatie over onze diensten of andere Vipassana gerelateerde informatie toezenden via “opt-out”. Op sommige plaatsen is het mogelijk u in te schrijven op lijsten die lokaal nieuws verzorgen: “opt-in”. Als u wilt dat uw naam en andere persoonlijk identificeerbare gegevens uit onze database worden verwijderd, dan kunt u dit bewerkstelligen door een e-mail te sturen naar: [email protected]. U kunt ook contact opnemen met uw lokale Vipassana Centrum of organisatie en daar om verwijdering vragen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Mocht u vragen hebben betreffende het privacy beleid of een ander beleid van de Vipassana website of de uitvoering ervan, dan kunt u contact opnemen met [email protected].

Datum van in werking treden

Dit privacy beleid is van toepassing sinds 1 november 2001. Onze Vipassana organisaties behouden zich het recht voor de voorwaarden van dit beleid op elke moment eenzijdig te wijzigen. Uw gebruik van deze website betekent dat u het bovenvermelde beleid accepteert.