Thông tin về thiền Vipassana bằng các ngôn ngữ khác

Thông tin về Thiền Vipassana được trình bày trong các ngôn ngữ dưới đây. Trong trang này cũng bao gồm thông tin về các khóa thiền và các hoạt động liên quan tới thiền Vipassana tại một số khu vực trên thế giới, nơi các ngôn ngữ này được sử dụng rộng rãi.