การรับใช้ธรรมะ

การรับใช้ธรรมะทั้งในระหว่างการอบรมและในหนทางอื่นๆ เพื่อการเผยแพร่ของธรรมะ ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับผู้ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่ท่านจะช่วยให้ผู้อื่นได้มีโอกาสลิ้มรสพระธรรมอันล้ำค่าแล้ว หากยังเป็นการพัฒนาการปฏิบัติของตนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นด้วย

การเข้ามาร่วมรับใช้ธรรมะของผู้ปฏิบัติเก่ามีความจำเป็นต่อการจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั่วโลกอย่างยิ่ง ซึ่งนับวันมีแต่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยในปี 2546 ได้มีการเปิดสอนประมาณ 1,400 หลักสูตร และมีผู้เข้ารับการอบรมเกือบ 100,000 คน หากปราศจากความช่วยเหลือของผู้ปฏิบัติเก่าที่อาสาเข้ามาเป็นธรรมบริกร ช่วยในการจัดการ และการให้บริการทางธรรมแล้ว การอบรมต่างๆ เหล่านี้ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย

หากปราศจากงานจิตอาสาของผู้ปฏิบัติเก่าที่อยากจะให้ผู้อื่นได้รับในสิ่งที่ตนได้รับจากการเข้าอบรมวิปัสสนาแล้ว การอบรมจะไม่สามารถจัดขึ้นได้เลย

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าได้กล่าวไว้บ่อยครั้งถึง คุณค่าของการรับใช้ธรรมะ สำหรับผู้ปฏิบัติเก่า โดยชี้ให้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธรรมะให้เจริญงอกงาม การรับใช้ธรรมะตาม ระเบียบข้อปฏิบัติของผู้รับใช้ธรรมะ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมในโลกภายนอกได้ดียิ่งขึ้น ผู้ที่อาสาเป็นธรรมบริกรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน หัวข้อถาม-ตอบ เกี่ยวกับการการรับใช้ธรรมะ โดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ผู้ปฏิบัติเก่าท่านใดที่สามารถสละเวลาเพื่อช่วยงานธรรมะ ท่านสามารถเข้าไปที่ เว็บไซต์ของศูนย์ฯ ที่ท่านต้องการอาสาช่วยงาน ในกรณีที่ท่านต้องการสมัครเป็นธรรมบริกรในหลักสูตร ขอให้ท่านเข้าไปในหน้าตารางการอบรมของศูนย์ฯ จะมีคอลัมน์ เข้ารับการอบรม/ธรรมบริกร (ทางด้านซ้ายของหน้า) กรุณาคลิกที่ลิงก์ สมัคร ซึ่งอยู่ถัดจากวันที่ และหลักสูตรที่ท่านต้องการ และเลือก สมัครเป็นธรรมบริกร หากท่านสามารถช่วยงานได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง โปรดติดต่อศูนย์ฯ โดยตรงเพื่อที่จะทราบว่าท่านจะอาสารับใช้ธรรมะได้อย่างไร

เป็นโอกาสอันดีของผู้ปฏิบัติเก่าที่สามารถช่วยงานธรรมะ และได้รับประโยชน์จากการเป็นธรรมบริกร