គោលការណ៍​ឯកជនភាព

Dhamma.org cares about your privacy. As new data protection regulations come into effect around the world, including the GDPR in the European Union, we have taken the opportunity to make improvements for the benefit of all Dhamma.org users. Specifically, we have updated our Privacy Policy as of May 25, 2018. We appreciate your patience while we are working on translating the updates. In the meantime please consult the Privacy Policy in English for the latest revision. Thank you.

សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការទស្សនា​វិបសៃ​វិបស្សនា​កម្មដ្ឋាន​នេះ។ ឯកជនភាព​របស់​អ្នក​ពិត​ជា​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ចំពោះ​អង្គការ​របស់​យើង។ ដើម្បី​ការពារ​ឯកជនភាព​របស់​អ្នក​ឲ្យ​បាន​កាន់​តែ​ប្រសើរ យើង​ផ្តល់​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​នេះ​ដែល​ប្រាប់​អ្នក​អំពី​ការប្រតិបត្តិ​ព័ត៌មាន​របស់​យើង និង អ្វី​ដែល​អ្នក​គួរ​ដឹង​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​របៀប​ប្រមូល និង ប្រើ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ជា​ទូទៅ ទាំង​នៅ​លើ​វិបសៃ​នេះ និង ដោយ​អង្គការ​សម្ពន្ធ​ជា​ច្រើន​របស់​យើង​នៅ​ជុំ​វិញ​ពិភពលោក។ ប៉ុន្តែ សូម​កត់​សម្គាល់​ថា ព័ត៌មាន​លម្អិត​ជាក់លាក់​នៃ​គោលការណ៍​ឯកជនភាព​របស់​អង្គការ​សម្ពន្ធ​របស់​យើង​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​អាច​ខុស​គ្នា​ពី​ប្រទេស​មួយ​ទៅ​ប្រទេស​មួយ​ទៀត។ សំណៅ​ចម្លង​នៃ​គោលការណ៍​ឯកជនភាព​ជាក់លាក់​ដែល​អនុវត្ត​ចំពោះ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ពី​បញ្ជីការ​នៃ​វគ្គសិក្សា​វិបស្សនា ឬ នៅ​កន្លែង​វគ្គសិក្សា​វិបស្សនា នៅពេល​អ្នក​ទៅ​ដល់​ទីនោះ។

ព័ត៌មាន​ដែល​យើង​ប្រមូល

បើ​អ្នក​ជ្រើសរើស​ចុះឈ្មោះ​ចូលរួម​វគ្គសិក្សា​វិបស្សនា​កម្មដ្ឋាន តាម​អ៊ីនធឺណិត ឬ ពាក្យសុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​សាមញ្ញ​របស់​យើង ប្រភេទ​នៃ​ព័ត៌មាន​អត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​អាច​ប្រមូល​រួមមាន៖ ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល លេខ​ទូរសព្ទ លេខ​ទូរសារ និង ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ផ្សេងទៀត​ដែល​មាន​លើ​ទម្រង់​ពាក្យសុំ និង លើ​ទម្រង់​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួម​វគ្គសិក្សា។ ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​លើ​ទម្រង់​ពាក្យសុំ និង ទម្រង់​ចុះឈ្មោះ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ដោយ​សុវត្ថិភាព​នៅ​កន្លែង​របស់​យើង ហើយ​មាន​តែ​អ្នក​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​វគ្គសិក្សា​ប៉ុណ្ណោះ​អាច​មើល​ព័ត៌មាន​នោះ​បាន។ អ្នក​ដែល​មាន​សិទ្ធិ “ត្រូវការ​ដឹង” រួមមាន បញ្ជីការ​នៃ​វគ្គសិក្សា, អ្នកគ្រប់គ្រង​មជ្ឈមណ្ឌល/​វគ្គសិក្សា និង គ្រូជំនួយ​ដែល​ដឹកនាំ​វគ្គសិក្សា។

បើ​អ្នក​ជ្រើសរើស​ប្រើ​សេវា “ប្រាប់​មិត្ត​អំពី​វិបស្សនា” របស់​យើង ជា​ចាំ​បាច់ អ្នក​ត្រូវ​ប្រគល់​ទាំង​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​ផ្ទាល់ និង អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់​ផ្សេងទៀត ដើម្បី​ផ្ញើ​វន្ទនាការ​អេឡិចត្រូនិក និង អាសយដ្ឋាន​នៃ​វិបសៃ​របស់​យើង​ទៅ​បុគ្គល​ម្នាក់​នោះ។ ប្រភេទ​នៃ​ព័ត៌មាន​អត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​សេវា​នោះ​អាច​ប្រមូល​ពី​អ្នក​គឺ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក និង ប្រភេទ​នៃ​ព័ត៌មាន​អត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​អាច​ប្រមូល​ពី​មនុស្ស​ម្នាក់​ផ្សេងទៀត​នោះ នៅ​លើ​ទំព័រ​នេះ រួមមាន​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នកទទួល។ យើង​ក៏​អាច​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​មិន​មែន​អត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ផងដែរ នៅពេល​អ្នក​ចូល​មើល​ទំព័រ​វិបសៃ​របស់​យើង ដូចជា ប្រភេទ​នៃ​កម្មវិធី​មើល​វិប​ដែល​អ្នក​កំពុង​ប្រើ (ឧទា. កម្មវិធី Firefox, Netscape, Opera ឬ Internet Explorer), ប្រភេទ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​អ្នក​កំពុង​ប្រើ (ឧទា. Windows, Mac OS ឬ Linux) និង ឈ្មោះ​ដែន​នៃ​អ្នកផ្តល់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​ឲ្យ​អ្នក (ឧទា. American Online, EarthLink)។

របៀប​ដែល​យើង​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក

យើង​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ផ្តល់​ឲ្យ​អំពី​ខ្លួន​អ្នក​នៅក្នុង​ទម្រង់​ពាក្យសុំ និង ពាក្យ​ចុះឈ្មោះ​របស់​អ្នក​ដើម្បី​វាយ​តម្លៃ​ពាក្យសុំ​របស់​អ្នក​សម្រាប់​ការអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចូលរួម​វគ្គសិក្សា និង ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​អ្នក​ក្នុង​វគ្គសិក្សា​នោះ។ លើស​ពី​នេះ យើង​បាន​រក​ឃើញ​ថា អ្នក​ដែល​ចូលរួម​វគ្គសិក្សា​វិបស្សនា ជា​ញឹកញាប់ បាន​ចូលរួម​វគ្គសិក្សា​ក្រោយៗ​ទៀត​ជា​បន្តបន្ទាប់ ពេញ​មួយ​ជីវិត​របស់​ពួកគេ។ ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការចូលរួម​វគ្គសិក្សា​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​នៅ​លើក​ក្រោយៗ​ទៀត និង ដើម្បី​រក្សា​កំណត់ត្រា​នៃ​ប្រវត្តិរូប និង បទពិសោធន៍​របស់​សិស្ស យើង​អាច​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​វគ្គសិក្សា​របស់​សិស្ស​ម្នាក់ៗ ដោយ​គ្មាន​ព្រំដែន និង មិន​មាន​ការហាមប្រាម​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​ឲ្យ​ធ្វើ​ដូច្នេះ​នៅ​ក្នុង​យុត្តធិការ​មួយ​ចំនួន។ បើ​មិន​ដូច្នោះ​ទេ សិស្ស​អាច​ស្នើ​ឲ្យ​លុប​ទិន្នន័យ​របស់​គេ​បាន។ ក្នុង​ករណី​ខ្លះ យើង​អាច​ប្រើប្រាស់​អាសយដ្ឋាន​ប្រៃសណីយ៍ និង/ឬ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​របស់​អ្នក ដើម្បី​ផ្ញើ​ព័ត៌មាន​អំពី​វិបស្សនា​ជូន​អ្នក ទាក់ទិន​នឹង​សកម្មភាព និង កន្លែង​នានា បើ​អ្នក​មិន​បដិសេធ​ការទាក់ទង​នោះ។ យើង​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ផ្តល់​ឲ្យ​អំពី​អ្នកដទៃ នៅ​ក្នុង​សេវា “ប្រាប់​មិត្ត” របស់​យើង ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​យើង​ផ្ញើ​ជូន​ពួកគេ​នូវ​វន្ទនាការ​របស់​អ្នក និង អាសយដ្ឋាន​វិបសៃ​របស់​យើង។ ជួន​កាល យើង​ប្រើ​ព័ត៌មាន​ដែល​មិន​ទាក់ទង​នឹង​ព័ត៌មាន​អត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​យើង​ប្រមូល​ដើម្បី​កែ​លំអ​ការរចនា និង ខ្លឹមសារ​ព័ត៌មាន​នៃ​វិបសៃ​របស់​យើង និង ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​យើង​ដឹង​ថា​តើ​នរណា​ដែល​ចូល​មើល​វិបសៃ​របស់​យើង​ពី​កន្លែង​ណា និង ឯកសារ​ណា​ខ្លះ​ដែល​ពួកគេ​ចូល​មើល​ក្នុង​វិបសៃ​នេះ គឺថា ដើម្បី​ប្រើ​ព័ត៌មាន​នេះ​ទាំងមូល​ដើម្បី​វិភាគ​ការប្រើ​វិបសៃ។ វិបសៃ​វិបស្សនា​នេះ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ភាគី​ផ្សេងទៀត​ទទួល​ព័ត៌មាន​អត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ឡើយ ទាំង​សម្រាប់​ការធ្វើ​អាជីវកម្ម ឬ មូលហេតុ​ដទៃ​ផ្សេងទៀត។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​នេះ​ក៏​ដោយ វិបសៃ​ក្នុង​តំបន់​មួយ​ចំនួន​នៃ​អង្គការ​របស់​យើង​អាច​ទទួល​ការបរិច្ចាគ​ទាន​តាមរយៈ​បណ្ណ​ឥណទាន ដែល​ក្នុង​ករណី​នោះ ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញាវត្ថុ​នៃ​ការបរិច្ចាគ​ទាន​នោះ ត្រូវ​បាន​ដំណើរការ​ក្នុង​លក្ខណៈ​ធម្មតា។ ក្រៅ​ពី​នេះ យើង​មិន​លាត​ត្រដាង​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ទៅ​ក្រៅ​កន្លែង​នានា​នៃ​អង្គការ​សម្ពន្ធ​របស់​យើង និង មជ្ឈមណ្ឌល​របស់​ពួកគេ​ឡើយ លើកលែង​តែ​ច្បាប់​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​ធ្វើ​ដូច្នោះ។ ឧទាហរណ៍ ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​ដីកា​របស់​តុលាការ ឬ ដីកា​កោះ​ហៅ​សាក្សី។ យើង​ក៏​អាច​លាត​ត្រដាង​ព័ត៌មាន​នោះ​ដើម្បី​ជា​ការឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​សំណើ​របស់​ទីភ្នាក់ងារ​អនុវត្ត​ច្បាប់ ឬ តម្រូវការ​តាម​ផ្លូវច្បាប់​ផ្សេងទៀត​ផងដែរ។

គ្រូ និង គ្រូជំនួយ​ទាំងអស់ ព្រមទាំង​បុគ្គលិក​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្មដ្ឋាន និង សិស្ស​បម្រើ​ធម៌ (Dhamma) ទាំងអស់ អាច​ចូល​មើល​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ដែល​បាន​ប្រគល់​តាមរយៈ​ទម្រង់​ពាក្យ​សុំ និង ពាក្យ​ចុះ​ឈ្មោះ​តែ​តាម​មូលដ្ឋាន “ត្រូវការ​ដឹង” ប៉ុណ្ណោះ។ ព័ត៌មាន​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​យ៉ាង​សម្ងាត់ និង មាន​សុវត្ថិភាព មិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ ឬ មិន​ឲ្យ​ភាគី​ផ្សេង​ណា​មួយ​អាច​ចូល​មើល​បាន​ឡើយ នៅ​ពេល​មជ្ឈមណ្ឌល ឬ បញ្ជីការ​នៃ​វគ្គសិក្សា​ក្រៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ទទួល​ព័ត៌មាន​នោះ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​នេះ​ក៏​ដោយ ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក និង ប្រើ​ដោយ​ស្ថិត​នៅក្រោម​គោលការណ៍​ឯកជនភាព​ជាក់លាក់​ដែល​អនុវត្ត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ដែល​ធ្វើ​វគ្គសិក្សា​ជាក់លាក់​ដែល​អ្នក​កំពុង​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះ។ ហានិភ័យ​នៃ​ការលាត​ត្រដាង​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ដោយ​ធ្វេស​ប្រហែស​អាច​ជា​ករណី​ដែល​ប្រគល់​ពាក្យសុំ​តាម​អ៊ីមែល ហើយ​ដែល​ព័ត៌មាន​នោះ​ត្រូវ​បាន​ផ្ញើ​ចេញ​តាម​អ៊ីនធឺណិត​បើក​ចំហ ដែល​ក្នុង​ស្ថានភាព​ខ្លះ កន្លែង​ទទួល​ពាក្យ​សុំ​តាម​អ៊ីមែល​របស់​យើង​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព។ សូម​កុំ​ប្រើ​ការដាក់​ពាក្យសុំ​តាម​អ៊ីមែល​លើ​វិបសៃ​នេះ លុះត្រាតែ​អ្នក​ត្រៀម​ខ្លួន​ទទួល​យក​ហានិភ័យ​នេះ​ដោយ​ខ្លួនឯង។

ពាក្យសុំ​របស់​យើង និង ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដែល​មាន​នៅ​ទីនេះ ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ដោយ​ឧបករណ៍​ផ្ទុក និង ដំណើរការ​លើ​កុំព្យូទ័រ។ លើស​ពី​នេះ កុំព្យូទ័រ​របស់​យើង​ស្ថិត​នៅ​តាម​ប្រទេស​ជា​ច្រើន​ទូទាំង​ពិភពលោក។ ការដាក់​ពាក្យសុំ​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ចូលរួម​វគ្គសិក្សា​របស់​យើង ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា អ្នក​យល់ព្រម​យ៉ាង​ជាក់ច្បាស់​ឲ្យ​គេ​រក្សា​ទុក និង ដំណើរការ​ទិន្នន័យ​ពាក្យសុំ​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ និង យល់ព្រម​ចំពោះ​ការផ្ទេរ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ពាក្យសុំ​នោះ​ឆ្លង​ប្រទេស ព្រមទាំង​យល់ព្រម​ចំពោះ​ការទុកដាក់ និង ការរក្សា​ព័ត៌មាន​ទាំងអស់​ដែល​អ្នក​បាន​ប្រគល់​ជូន​យើង ក្នុង​ដំណើរការ​ចុះឈ្មោះ ស្រប​តាម​បញ្ញត្តិកម្ម​គោលការណ៍​ភាពឯកជន​នៅក្នុង​ដែនយុត្តាធិការ​ក្នុង​ស្រុក។ បន្ថែម​លើ​នេះ ក្នុង​ករណី​ខ្លះ សេវា​អ៊ីមែល​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ដែល​អ្នក​ដាក់​ពាក្យសុំ អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​តាមរយៈ​កម្មវិធី Google។ អាស្រ័យ​ហេតុនេះ ការទុកដាក់​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ពាក្យសុំ​របស់​អ្នក​ចំពោះ​មជ្ឈមណ្ឌល​នោះ ស្ថិត​នៅក្រោម​គោលការណ៍​ភាពឯកជន និង សន្តិសុខ​របស់ Google ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​ការបោះពុម្ពផ្សាយ​របស់​ពួកគេ ដែល​មាន​លើ​វិបសៃ​របស់​ពួកគេ។ ដើម្បី​សុខុមាលភាព​របស់​សិស្ស វា​ជា​ការចាំបាច់​ចំពោះ​យើង​ក្នុង​ការធ្វើ និង រក្សា​ទុក​កំណត់​សម្គាល់​អំពី​បញ្ហា​សុខភាព ឬ អាកប្បកិរិយា​ណា​មួយ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​វគ្គសិក្សា​ដែល​ត្រូវគ្នា​នឹង​ច្បាប់​វិន័យ ឬ ពុំនោះ​ទេ ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហា​ដែល​បង្ហាញ​ថា​សិស្ស​គួរ​ត្រូវ​បាន​ហាម​ពី​ការចូលរួម​វគ្គសិក្សា​នា​ពេល​អនាគត ឬ នឹង​ត្រូវការ​ការគាំពារ​បន្ថែម​ក្នុង​អំឡុង​វគ្គសិក្សា​នា​ពេល​អនាគត។ ក្នុង​ករណី​កម្រ​ដែល​អាច​កើត​ឡើង កំណត់​សម្គាល់​ទាំង​នេះ​នឹង​ត្រូវ​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ និង ចែករំលែក​ដោយ​សម្ងាត់​ជាមួយ​គ្រូជំនួយ និង បញ្ជីការ​នៃ​វគ្គសិក្សា​ដែល​ទទួល​សិទ្ធិ នៅក្នុង​វគ្គសិក្សា​នា​ពេល​អនាគត​នោះ។ ការចូលរួម​វគ្គសិក្សា​របស់​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​ចាត់​ទុក​ថា អ្នក​យល់ព្រម​យ៉ាង​ជាក់ច្បាស់​ចំពោះ​ការកាន់កាប់​កំណត់សម្គាល់​នោះ និង ការផ្ទេរ​ព័ត៌មាន​ឆ្លង​ប្រទេស។

ការប្រមូល​ព័ត៌មាន​ដោយ​វិបសៃ​ផ្សេងទៀត

គោលការណ៍​ឯកជនភាព​នេះ​ថ្លែង​តែ​អំពី​ការប្រើ និង ការចែកចាយ​ព័ត៌មាន​ដែល​យើង​ប្រមូល​ពី​អ្នក​ប៉ុណ្ណោះ។ វិបសៃ​របស់​យើង​អាច​មាន​តំណ​ទៅ​វិបសៃ​របស់​ភាគី​ផ្សេងទៀត​ដែល​ការប្រតិបត្តិ​ព័ត៌មាន​របស់​គេ​អាច​ខុស​ពី​របស់​យើង។ អ្នកទស្សនា​គួរ​ពិនិត្យ​មើល​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​អំពី​ឯកជនភាព​របស់​វិបសៃ​ដទៃ​នោះ ពីព្រោះ​យើង​មិន​មាន​ការគ្រប់គ្រង​ទៅ​លើ​ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ប្រគល់​ជូន ឬ ប្រមូល​ដោយ​ភាគី​ផ្សេង​ទាំងនេះ​ឡើយ។ ដោយសារ​អង្គការ​វិបស្សនា​របស់​យើង​មិន​គ្រប់គ្រង​លើ​គោលការណ៍​ឯកជនភាព​របស់​ភាគីផ្សេងៗ អ្នក​ត្រូវ​គោរព​តាម​ទម្លាប់ និង គោលការណ៍​ឯកជនភាព​របស់​ភាគី​ផ្សេង​នោះ បើ​មាន ហើយ​អង្គការ​វិបស្សនា​របស់​យើង​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការប្រើប្រាស់ និង ការចែកចាយ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ដោយ​ភាគី​ផ្សេងៗ​ឡើយ។ ដូច្នេះ យើង​សូម​ឲ្យ​អ្នក​សួរ មុន​នឹង​អ្នក​លាត​ត្រដាង​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ចំពោះ​អ្នកដទៃ។

ខូគី

“ខូគី” គឺ​ឯកសារ​ជា​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​បន្តិចបន្តួច ដែល​សឺវើ​របស់​យើង​ទាញយក​ដាក់​កុំព្យូទ័រ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក នៅពេល​អ្នក​ចូលមើល​វិបសៃ​របស់​យើង។ ឯកសារ​នេះ​មាន​លេខ​វិសេស​ដែល​មាន​តែមួយ​ដើម្បី​ឲ្យ​សឺវើ​របស់​យើង​ស្គាល់​ថា PC ណា​ដែល​វា​ទាក់ទង​ជាមួយ។ យើង​បង្កើត​ខូគី​តាម​វេលាប្រើ នៅពេល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទម្រង់​បែបបទ​ពាក្យសុំ​លើ​បណ្ដាញ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​ក្នុង​វគ្គសិក្សា​មួយ។ យើង​ក៏​ប្រើប្រាស់​ខូគី​តាម​វេលាប្រើ​ដើម្បី​ដឹង​ថាតើ​អ្នក​បាន​ចុះឈ្មោះ​ចូល​ជា​សិស្ស​ចាស់ ឬ​ក៏​មិនមែន​សិស្ស​ចាស់​ផងដែរ។ ខូគី​ខ្លះ​ត្រូវ​បាន​បែងចែក​ឲ្យ PC របស់​អ្នក​តែ​ក្នុង​អំឡុងពេល​ដែល​អ្នក​ចូលមើល​វិបសៃ​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ថា វេលាប្រើ​ផ្អែក​លើ​ខូគី។ ខូគី​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​លុប​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេល​អ្នក​បិទ​កម្មវិធី​មើលវិប​របស់​អ្នក។ វិបសៃ​វិបស្សនា “តាម​តំបន់” ផ្សេងទៀត ក៏​អាច​ប្រើប្រាស់​ខូគី​ផងដែរ។

ភាពឯកជន​របស់​កុមារ

អង្គការ​វិបស្សនា​របស់​យើង​មិន​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ជាក់លាក់​អំពី​កុមារ​ឡើយ ប៉ុន្តែ​យើង​មាន​ការព្រួយ​បារម្ភ​ចំពោះ​សុវត្ថិភាព​របស់​ក្មេងៗ និង ការប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​របស់​ពួកគេ។ ដូច្នេះ ដោយ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​ស្តីពី​ការការពារ​ឯកជនភាព​របស់​កុមារ​លើ​បណ្តាញ​អ៊ីនធឺណីត​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ឆ្នាំ 1998 (និង នីតិកម្ម​ស្រដៀង​គ្នា​នេះ​នៅ​ប្រទេស​ដទៃ) យើង​ឥត​មាន​ចេតនា​ស្នើសុំ ឬក៏​សុំ​ព័ត៌មាន​អត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ពី​កុមារ​ដែល​មាន​អាយុ​ក្រោម 13 ឆ្នាំ ដោយ​មិន​មាន​ការយល់ព្រម​បញ្ជាក់​ពី​ឪពុកម្តាយ​ឡើយ។ ក្នុង​ករណី​ដែល​យើង​ទទួល​ដំណឹង​ច្បាស់​ថា​យើង​បាន​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​នោះ ដោយ​មិន​មាន​ការយល់ព្រម​ចាំបាច់ និង បញ្ជាក់​ពី​ឪពុកម្តាយ យើង​នឹង​លុប​ព័ត៌មាន​នោះ​ចេញ​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​របស់​យើង​ភ្លាមៗ តាម​ការ​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន។

លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ឯកជនភាព​ជាក់លាក់​តាម​ប្រទេស

សូម​កត់​សម្គាល់​ថា ប្រទេស​នីមួយៗ​អាច​មាន​តម្រូវការ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ឯកជនភាព​ជាក់លាក់។ អង្គការ​វិបស្សនា​របស់​យើង​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​បាន​បង្កើត​គោលការណ៍​ឯកជនភាព​ជាក់លាក់​ដើម្បី​អនុលោម​តាម​តម្រូវការ​ទាំងនេះ​ដែល​អាច​ខុស​ពី​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ជាក់លាក់​នៃ​គោលការណ៍​ទូទៅ ដែល​បាន​កំណត់​ខាងលើ។ អ្នក​អាច​ទទួល​សំណៅ​ឯកសារ​រឹង​នៃ​តម្រូវការ​ជាក់លាក់​ទាំងនេះ​ដោយ​ទាក់ទង​ទៅ​បញ្ជីការ​នៃ​វគ្គសិក្សា​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ដែល​អ្នក​បាន​ដាក់​ពាក្យសុំ និង/ឬ ទម្រង់​ចុះឈ្មោះ ឬក៏​នៅ​តាម​កន្លែង​វគ្គសិក្សា ពេល​អ្នក​ទៅ​ដល់។

Dhamma.org is committed to protecting the “rights and freedoms” of individuals whose information Dhamma.org collects in accordance with such laws including but not limited to the General Data Protection Regulation (GDPR).

Pursuant to the applicable privacy regulations, you may have the following rights, among others, with regard to any data we collect or retain that relates to you:

  • the right of access, i.e. the right to obtain confirmation as to whether or not personal data is being processed, and where this is the case, to obtain access thereto;
  • the right to rectification and erasure, i.e. the right to have inaccurate data rectified and/or to have incomplete data completed, and the right to have personal data erased for legitimate reasons;
  • the right to impose restrictions on the processing of personal data, i.e. the right to request the suspension of data processing for legitimate reasons;
  • the right to data portability, i.e. the right to receive the data in a structured, commonly-used and easily readable format, as well as the right to transmit the data to another data controller
  • the right to object, i.e. the right to oppose the processing of data where legitimate reasons for this exist, including data processed for marketing and profiling purposes, if this is envisaged;
  • the right to contact the competent data protection authority in case of unlawful data processing.

You may exercise the rights listed above by writing to dhamma.org at [email protected]. In addition to the foregoing rights, each application form to register for a Vipassana Meditation course or related activity contains a series of disclosures and consents, which are also intended to protect your rights.

លុប​ឈ្មោះ/​ចុះ​ឈ្មោះ

យើង​ផ្តល់​ឱកាស​ជូន​អ្នក​ក្នុងការ “លុប​ឈ្មោះ” ចេញ​ពី​ការផ្ញើ​អ៊ីមែល ឬ សំបុត្រ​ប្រៃសណីយ៍​ពី​អង្គការ​វិបស្សនា​ជូន​អ្នក ដែល​ប្រាប់​អំពី​សេវា ឬ ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​របស់​យើង​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​វិបស្សនា។ ក្នុង​ករណី​ផ្សេងទៀត អ្នក​ប្រហែល​ជា​អាច “ចុះ​ឈ្មោះ” ក្នុង​បញ្ជី​ចែកចាយ ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​ក្នុង​ស្រុក​ជាក់លាក់​មួយ​ចំនួន​ផងដែរ។ បើ​អ្នក​ជ្រើសរើស​ឲ្យ​គេ​លុប​ឈ្មោះ, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល ឬ ព័ត៌មាន​អត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ផ្សេងៗ​ទៀត​ចេញ​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​របស់​យើង នោះ​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ដូច្នេះ​បាន តាមរយៈ​ការផ្ញើ​អ៊ីមែល​មក​យើង​តាម​អាសយដ្ឋាន​នេះ៖ [email protected]។ អ្នក​ក៏​អាច​ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌល ឬ អង្គការ​វិបស្សនា​ក្នុង​ស្រុក​របស់​អ្នក និង ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​គេ​លុប​ចេញ​ផងដែរ។

របៀប​ទាក់ទង​មក​យើង

បើ​អ្នក​មាន​សំណួរ ឬ ក្ដីកង្វល់​ទាក់ទង​នឹង​ឯកជនភាព ឬ គោលការណ៍​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​អំពី​វិបសៃ​វិបស្សនា ឬ ការអនុវត្ត​គោលការណ៍​ទាំងនេះ អ្នក​អាច​ទាក់ទង​មក​យើង​តាម៖ [email protected]

កាលបរិច្ឆេទ​ចូល​ជា​ធរមាន

គោលការណ៍​ឯកជនភាព​នេះ​ចូល​ជា​ធរមាន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 01 វិច្ឆិកា 2001។ អង្គការ​វិបស្សនា​របស់​យើង​រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង​ក្នុង​ការ​កែសម្រួល​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​គោលការណ៍​នេះ នៅ​គ្រប់​ពេល និង តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​យើង។ ការណ៍​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​វិបសៃ​នេះ ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ការយល់ព្រម​ទទួល​យក​គោលការណ៍​ដែល​បាន​យោង​ខាងលើ។