ទីកន្លែង

Finding closest locations:
Please enable location services, otherwise page will direct to Worldwide Directory.


ពិភពលោក 243 មជ្ឈមណ្ឌល, 128 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អាហ្វ្រិក 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 11 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អេត្យូពី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អេត្យូពី, Addis Ababa, Haya Hulet area · Vipassana Ethiopia

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

កេនយ៉ា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

កេនយ៉ា, , Nairobi · Kenya Vipassana Meditation Courses

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ម៉ាដាហ្កាស្ការ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ម៉ាដាហ្គាស្កា, , Antsirabé · Vipassana Madagascar

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ម៉ាលី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ម៉ាលី, , Mali · Vipassana Méditation Mali

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ម៉ូរីទុស 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ម៉ូរីស, , Mauritius · Vipassana Meditation in Mauritius

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ម៉ារ៉ុក 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ម៉ារ៉ុក, , Marrakech · Vipassana Meditation in Morocco

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ម៉ូហ្សាំប៊ិក 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ម៉ូសំប៊ិក, , Mozambique · Vipassana Meditiation in Mozambique

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

រ៉េអ៊ុយ៉ុង 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

រេអុយញ៉ុង, Reunion, Ile de la Réunion · Reunion Island Vipassana Meditation

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

រវ៉ាន់ដា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

រវ៉ាន់ដា, , Kigali · Vipassana Meditiation in Rwanda

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាព្រិក​ភាគ​ខាង​ត្បូង 1 មជ្ឈមណ្ឌល

អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង, Western Cape, Worcester · Dhamma Patākā

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ទុយនេស៊ី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ទុយនីស៊ី, , Tunisia · Vipassana Meditation in Tunisia

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អ៊ូហ្កង់ដា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អ៊ូហ្គង់ដា, , Uganda · Vipassana Meditation in Uganda

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាមេរិក 31 មជ្ឈមណ្ឌល, 45 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អាមេរិក​ឡាទីន 12 មជ្ឈមណ្ឌល, 36 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អាហ្សង់ទីន 2 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Argentina · Vipassana Meditation in Argentina

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Buenos Aires, Brandsen · Dhamma Sukhadā

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Córdoba, Capilla del Monte · Dhamma Viriya

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mendoza · Vipassana Argentina - Mendoza

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

បូលីវី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Bolivia · Vipassana Meditation in Bolivia

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ប្រេស៊ីល 4 មជ្ឈមណ្ឌល, 3 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ស៊ីលី 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Región Metropolitana de Santiago, Melipilla · Dhamma Pasanna

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

កូឡុំប៊ី 2 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Antioquia, Medellín / San Antonio de Pereira (Rionegro) / Cali / Pereira · Dhamma Gutti

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Bogota · Vipassana Colombia - Bogotá

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Cundinamarca, San Antonio del Tequendama · Dhamma Nandanavana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

កូស្តារីកា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

គុយបា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

កូរ៉ាកៅ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

សាធារណរដ្ឋដូមីនីកែន 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Santo Domingo · Vipassana Dominican Republic

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អេក្វាឌ័រ 3 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អែលសាល់វ៉ាឌ័រ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ហ្គាតេម៉ាឡា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ហៃទី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ហុងឌួរ៉ាស់ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ម៉ិកស៊ិក 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 6 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Monterrey · México Vipassana - Monterrey

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Morelos · Vipassana Meditation - Morelos, Mexico

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

México, San Bartolo Amanalco · Dhamma Makaranda

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Queretaro · Vipassana in Bajio, Mexico

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Veracruz · Vipassana México - Veracruz

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

នីការ៉ាហ្គ័រ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ប៉ាណាម៉ា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ប៉ារ៉ាហ្គាយ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ប៉េរូ 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ព័រតូរីកូ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

សូរីណាម 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អ៊ុយរុយហ្គាយ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

វ៉េណេស៊ុយអេឡា 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Aragua, Cerca de Victoria · Dhamma Veṇuvana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Occidente · Vipassana Venezuela - Occidente

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Venezuela · Vipassana Meditation in Venezuela

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាមេរិក​ខាងជើង 19 មជ្ឈមណ្ឌល, 9 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

កាណាដា 5 មជ្ឈមណ្ឌល, 3 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Alberta, Youngstown · Dhamma Karuṇā

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Atlantic Canada · Atlantic Canada Vipassana Meditation

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

British Columbia, Chilliwack · Po Lam Meditation Vihara

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

British Columbia, Duncan · Dhamma Modana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

British Columbia, Merritt · Dhamma Surabhi

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Manitoba, Winnipeg · Vipassana Meditation in Manitoba

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Ontario, Egbert · Dhamma Toraṇa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

សហរដ្ឋ​អាមេរិក 14 មជ្ឈមណ្ឌល, 6 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

California, Gilroy · Dhamma Santosa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

California, Kelseyville · Dhamma Maṇḍa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

California, North Fork · Dhamma Mahāvana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

California, Twentynine Palms · Dhamma Vaddhana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Colorado, Elbert · Dhamma Sela

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Delaware, Claymont · Dhamma Pubbananda

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Georgia, Atlanta · Atlanta Dhamma House

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Georgia, Jesup · Dhamma Patāpa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Hawaii, Waianae · Hawaii Vipassana Association

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Illinois, Pecatonica · Dhamma Pakāsa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Massachusetts, Shelburne Falls · Dhamma Dharā

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Michigan, Ann Arbor · Michigan Vipassana Association

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Montana, Missoula · Montana Vipassana Association

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

New York, New York, NY · New York Vipassana Association

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Ohio, Cleveland & Columbus · Ohio Vipassana Association

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Texas, New Ulm · Dhamma Sukha

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Washington, Onalaska · Dhamma Kuñja

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Wisconsin, Menomonie · Dhamma Visuddhi

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាស៊ី 183 មជ្ឈមណ្ឌល, 28 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អាស៊ី​កណ្ដាល 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អ៊ូហ្សបេគីស្តង់ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Uzbekistan · Vipassana Association of Uzbekistan

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាស៊ី​ខាង​កើត 7 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ហុងកុង 1 មជ្ឈមណ្ឌល

Tung Wan, Lantau Island · Vipassana Hong Kong

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ជប៉ុន 2 មជ្ឈមណ្ឌល

Chiba, Chiba-ken · Dhamma Ādicca (Dhammadicca)

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ម៉ុងហ្គោលី 1 មជ្ឈមណ្ឌល

កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង 1 មជ្ឈមណ្ឌល

Chǒllabuk-do, Jinan-gun · Dhamma Korea

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

តៃវ៉ាន់ 2 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អាស៊ី អាគ្នេយ៍ 39 មជ្ឈមណ្ឌល, 5 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

កម្ពុជា 2 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

កំពង់ចាម, Roluos Village · ធម្មកម្ពុជា

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

បាត់ដំបង · ធម្មលដ្ឋិកា

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ភ្នំពេញ, Phnom Penh · វិបស្សនា​កម្ពុជា

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ឥណ្ឌូណេស៊ី 3 មជ្ឈមណ្ឌល

Jawa Barat, Gadog-Puncak · Vipassana Meditation in Java

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Vipassana Indonesia · Vipassana Meditation in Indonesia

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ម៉ាឡេស៊ី 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

មីយ៉ានម៉ា 23 មជ្ឈមណ្ឌល

Ayeyarwady, Ayeyarwaddy Region · Dhamma Mayūradipa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Ayeyarwady, Ma-U-Bin · Dhamma Manorama

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Ayeyarwady, Myaungmya · Dhamma Mitta Yāna

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Bago, Indagaw · Dhamma Nidhi

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Bago, Thayawaddi · Dhamma Rakkhita

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Kachin, Nan Kway village · Dhamma Sangam

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Kaytho, Myanmar · Dhamma Cetiya Paṭṭhāra

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mandalay, Mahã Aung Myay Township · Dhamma Maṇḍapa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mandalay, Mandalay Division · Dhamma Maṇḍala

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mandalay, Mogok · Dhamma Ratana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mandalay, Mogok · Dhamma Makuṭa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mandalay, Yechan Oo village Pyin Oo Lwin · Dhamma Mahimãr

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mon, Than-Phyu-Za-Yet · Dhamma Manohara

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Sagaing, Yin-Ma-Bin Township · Dhamma Ñāṇadhaja

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Shan, Lashio · Dhamma Lābha

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Shan, Taunggyi · Dhamma Mahā Pabbata

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Yangon, Insein · Dhamma Hita Sukha Geha

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

zawti village Penwegone, Pegu Region · Dhamma Mani

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ហ្វីលីពីន 1 មជ្ឈមណ្ឌល

Tiaong, Quezon Province · Dhamma Phala

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

សិង្ហបុរី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Central Singapore, Singapore 368186 · Vipassana Meditation in Singapore

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ថៃ 9 មជ្ឈមណ្ឌល

Chantaburi · Dhamma Canda Pabhā

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Kanchanaburi · Dhamma Kañcana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Khon Kaen · Dhamma Suvaṇṇa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok], Bangkok · Dhamma Dhānī

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Nakhon Si Thammarat · Dhamma Porāṇo

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Prachin Buri, Prachinburi · Dhamma Kamala

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

វៀតណាម 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Ho Chi Minh city, Thủ Đức · Vipassana Việt Nam

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាស៊ី​ខាង​ត្បូង 136 មជ្ឈមណ្ឌល, 15 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

បង់ក្លាដេស្ហ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Khagrachari, Kamalchari · Bangladesh Vipassana Society

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ឥណ្ឌា 115 មជ្ឈមណ្ឌល, 14 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Arunachal Pradesh 1 មជ្ឈមណ្ឌល

អាស្សាម 1 មជ្ឈមណ្ឌល

ប៊ីហារ៍ 5 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ឆាទីសហ្គាហ៍ 4 មជ្ឈមណ្ឌល

ដេល្ហី

Goa 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ហ្គូចារាត 9 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ហារ៊ីយ៉ាណា 4 មជ្ឈមណ្ឌល

ហ៊ីម៉ាចាល ប្រាដេស្ហ 1 មជ្ឈមណ្ឌល

ចាមុ & កាស្មៀរ 1 មជ្ឈមណ្ឌល

ការណាតាកា 5 មជ្ឈមណ្ឌល

កេរាឡា 3 មជ្ឈមណ្ឌល

មេព្យា ប្រាដេស្ហ 6 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

មហារាស្ត្រ 35 មជ្ឈមណ្ឌល, 4 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

For Govt. School Teachers Only · Mitra Upakram Vipassana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Global Vipassana Pagoda

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Dhamma Pattana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Goregaon (East), Mumbai · Goregaon Vipassana Centre

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

មីហ្សូរាម 1 មជ្ឈមណ្ឌល

អូរីស្សា 2 មជ្ឈមណ្ឌល

ពុនចាប 1 មជ្ឈមណ្ឌល

រាជាស្ថាន 7 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ស៊ីគ្គីម 2 មជ្ឈមណ្ឌល

តាមីល ណាឌុ 5 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Telugu Land 12 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អនដ្រា ប្រាដេស្ហ 4 មជ្ឈមណ្ឌល

តេឡង់ហ្គាណា 8 មជ្ឈមណ្ឌល

ត្រីភូរា 1 មជ្ឈមណ្ឌល

អុត្តា ប្រាដេស្ហ 6 មជ្ឈមណ្ឌល

អុត្តារាខាន 1 មជ្ឈមណ្ឌល

បេងហ្គាល់​ខាងលិច 2 មជ្ឈមណ្ឌល

អ៊ីរ៉ង់ 1 មជ្ឈមណ្ឌល

នេប៉ាល់ 16 មជ្ឈមណ្ឌល

Bheri, Ghorahi Up Nagar Palika · Dhamma Parāga

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Biratnagar · Dhamma Birāṭa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Eastern, Bhimdatta Municipality · Dhammayāna

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Far Western, Katkuwa Surkhet · Dhamma Surakhetta

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Lumbini, Ramgram · Dhamma Gāma

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Lumbini, Tansen · Dhamma Sīsa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mechi, Gahirigaun, Phikkal, Illam District · Dhamma Suriyo

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Western, Banganga Municipality · Dhamma Nandana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ស្រីលង្កា 4 មជ្ឈមណ្ឌល

អាស៊ី​ខាង​លិច 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 6 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អារមេនី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Armenia · Vipassana Meditation in Armenia

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

បារ៉ែន 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Bahrain · Vipassana Meditation in Bahrain

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អ៊ីស្រាអែល 1 មជ្ឈមណ្ឌល

លីបង់ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Lebanon · Vipassana Meditation in Lebanon

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អូម៉ង់ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Oman · Vipassana Meditation in Sultanate of Oman

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ប៉ាលេស្ទីន 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Zababida · Vipassana Meditation in Palestine

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អេមីរ៉ែទអារ៉ាប់រួម 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អឺរ៉ុប 19 មជ្ឈមណ្ឌល, 40 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ឥណ្ឌា, , Farsi · Worldwide Farsi courses

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អឺរ៉ុប​ខាងកើត 2 មជ្ឈមណ្ឌល, 13 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

បេឡារុស្ស 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ប៊ុលហ្គារី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

សាធារណរដ្ឋឆេក 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Praha · Vipassana Czech Republic and Slovakia

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ហ្សកហ្ស៉ី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ហុងគ្រី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Salgótarján · Vipassana Meditation in Hungary

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ប៉ូលូញ 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

រូម៉ានី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Cluj-Napoca · Fundatia Vipassana Romania

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

រុស្ស៊ី 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 4 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Novosibirskaja oblast', Novosibirsk · Novosibirsk Vipassana Courses

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Permskij kraj, Perm · Vipassana Courses in Perm, Russia

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

St. Petersburg · St. Petersburg Non Centre Vipassana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី