ព័ត៌មាន​អំពី​វិបស្សនា​កម្មដ្ឋាន​ជា​ភាសា​ផ្សេងទៀត

ព័ត៌មាន​អំពី​វិបស្សនា​កម្មដ្ឋាន​ក៏​មាន​ជា​ភាសា​ផ្សេងទៀត​ផងដែរ។ នៅលើ​វិបសៃ​ទាំងនេះ​មាន​រួមបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​អំពី​វគ្គសិក្សា និង សកម្មភាព​វិបស្សនា នៅក្នុង​ទីកន្លែង​មួយ​ចំនួន​នៃ​ពិភពលោក ដែល​ភាសា​នោះ​មាន​លក្ខណៈ​ទូទៅ​បំផុត។