విపశ్యన ధ్యానం గురించి ఇతర భాషలలో సమాచారం

ఈ క్రింద సూచించిన భాషలలో విపశ్యన ధ్యానం గురించి సమాచారం అందుబాటులో ఉంది. ఈ సైట్స్ లో ఇంకా శిబిరాల గురించి మరియు ప్రపంచం లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో జరిగే విపశ్యన కార్యక్రమాల గురించిన సమాచారం ఉంది.