અન્ય ભાષાઓમાં વિપશ્યના ધ્યાન વિશે માહિતી

વિપશ્યના ધ્યાન વિશે માહિતી નીચે આપેલ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. આ વેબ સાઇટોમાં વિશ્વના અમુક ભાગોમાં જ્યાં આ ભાષાઓ આગળ પડતી છે ત્યાંની શિબિરોની અને વિપશ્યનાની પ્રવૃત્તિઓની માહિતીનો પણ સમાવેશ છે.