សារ​របស់​លោក ហ្គោឥនកា អំពី​តម្លៃ​នៃ​ការបម្រើ​ធម៌

ដោយ​ការបម្រើ ឣ្នក​រៀន​របៀប​ឣនុវត្ត​ធម៌​នៅក្នុង​ការរស់នៅ​រាល់ថ្ងៃ។ ទីបំផុត ធម៌​មិនមែន​សម្រាប់​ឲ្យ​ឣ្នក​រត់​គេច​ចេញ​ពី​ការទទួល​ខុស​ត្រូវ​រាល់​ថ្ងៃ​ឡើយ។ ដោយ​បាន​រៀន​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ធម៌​ក្នុង​ការទាក់ទង​ជាមួយ​សិស្ស និង ស្ថានភាព​ក្នុង​លោក​ដែល​មាន​ព្រំដែន​កម្រិត​ត្រឹមតែ​ក្នុង​វគ្គសិក្សា ឬ ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​ចម្រើន​ធម៌​មួយ ឣ្នកហាត់រៀន​បដិបត្តិ​ដូចគ្នា​នឹង នៅក្នុង​លោក​ខាងក្រៅ​ដែរ។ ទោះបី​មាន​ឣ្វី​ដែល​មិន​ចូលចិត្ត ចេះ​តែ​កើត​ឡើង​ក៏​ដោយ ឣ្នកបដិបត្តិ​ដោយ​សាកល្បង​រក្សា​លំនឹង​ចិត្ត ហើយ​បង្ក​បង្កើត​មេត្តា និង ករុណា​តប​វិញ។ នេះ​គឺ​ជា​មេរៀន​ដែល​ឣ្នក​សាកល្បង​រៀន​នៅ​ទីនេះ។ ឣ្នក​ជា​សិស្ស​ដូចគ្នា​នឹង​ឣ្នក​ដែល​ធ្វើ​វគ្គសិក្សា​ដែរ។

ចូរ​បន្ត​ការរៀន​ដោយ​សុភាព​ក្នុង​ពេល​ដែល​ឣ្នកបម្រើ​ឣ្នកដទៃ។ ចូរ​គិត​ជានិច្ច​ថា “ខ្ញុំ​នៅ​ទីនេះ​ដើម្បី​ហាត់រៀន​បម្រើ​ឣ្នកដទៃ ដោយ​មិន​ចង់​បាន​ឣ្វី​ត្រឡប់​មក​វិញ​ឡើយ។ ខ្ញុំ​ធ្វើការ​ដើម្បី​ឲ្យ​ឣ្នកដទៃ​ឣាច​បាន​ទទួល​ប្រយោជន៍​ពី​ធម៌។ សូម​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ជួយ​ឣ្នក​ទាំងនោះ ដោយ​ផ្តល់​ឲ្យ​គេ​នូវ​គំរូ​ល្អ​មួយ ហើយ​ដោយ​ហេតុ​នេះ ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ជួយ​ខ្លួន​ខ្ញុំ​ផងដែរ”។

សូម​ឲ្យ​ឣ្នកបម្រើ​ធម៌​ទាំងឣស់​គ្នា​បាន​តាំង​ស៊ប់​ក្នុង​ធម៌​កាន់តែ​ខ្លាំង​ឡើងៗ។ សូម​ឲ្យ​ឣ្នក​រៀន​ពង្រីក​សេចក្តី​សន្តោស​ប្រោស​ប្រណី, មេត្តា និង ករុណា​ចំពោះ​ឣ្នកដទៃ។ សូម​ឲ្យ​ឣ្នក​ទាំងឣស់​គ្នា​ចេះ​តែ​បន្ត​រីក​ចម្រើន​នៅ​លើ​មាគ៌ា​ធម៌ និង ទទួល​នូវ​សុខ​សន្តិភាព​ពិត​ប្រាកដ សុខដុមរមនា​ពិត​ប្រាកដ, សុភមង្គល​ពិត​ប្រាកដ។

ស.ន. ហ្គោឥនកា