ธรรมบรรยายหลักสูตร 10 วัน (ฉบับย่อ)

ในแต่ละวันของการอบรมวิปัสสนาหลักสูตร 10 วัน โดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้าและอาจารย์ผู้ช่วย จะมีการบรรยายธรรมทุกวัน และด้านล่างนี้เป็นเนื้อหาโดยย่อของธรรมบรรยายทั้งสิบเอ็ดวัน พร้อมด้วยคำแปลข้อความภาษาบาลีที่ท่านอาจารย์ยกมา รวมทั้งศัพท์ภาษาบาลีที่ท่านอาจารย์ใช้ในธรรมบรรยาย

ธรรมบรรยายหลักสูตร 10 วัน (ฉบับย่อ)

คำนำโดย William Hart

ธรรมบรรยายวันที่หนึ่ง

ความยากลําบากในเบื้องต้น--วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติกรรมฐานด้วยวิธีนี้--ทําไมจึงใช้อานาปานสติเป็นจุดเริ่มต้น--ธรรมชาติของจิต --สาเหตุของความยากลําบากและวิธีการที่จะจัดการกับความยาก ลําบากนั้น--อันตรายที่ต้องหลีกเลี่ยง

ธรรมบรรยายวันที่สอง

คํานิยามของบาปและบุญ--อริยมรรคมีองค์ 8--ศีลและสมาธิ

ธรรมบรรยายวันที่สาม

อริยมรรคมีองค์ 8--ปัญญา แบ่งออกเป็น 3 อย่าง ได้แก่ ปัญญาซึ่งเกิดจากการฟัง การเล่าเรียน ปัญญาซึ่งเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผล และปัญญาซึ่งเกิดจากการปฏิบัติภาวนา--กลาปะประกอบด้วยธาตุ 4--ไตรลักษณ์ : อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา--การทะลวงผ่านม่านบังตาของสมมติสัจจะ

ธรรมบรรยายวันที่สี่

คำถามเกี่ยวกับการฝึกวิปัสสนา--กฎแห่งกรรม--ความสําคัญของมโนกรรม--นามประกอบด้วยวิญญาณ สัญญา เวทนา สังขาร--การดํารงสติสัมปชัญญะและอุเบกขา คือหนทางแห่งการพ้นทุกข์

ธรรมบรรยายวันที่ห้า

อริยสัจ 4 : ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค--ลูกโซ่แห่งการเกิดที่อาศัยกันและกัน

ธรรมบรรยายวันที่หก

ความสําคัญในการเจริญสติและอุเบกขาต่อเวทนาต่างๆ--ธาตุ 4 และความเกี่ยวข้องกับเวทนา--เหตุ 4 ประการที่ก่อให้เกิดรูป--นิวรณ์ 5 อันมี ความพอใจในกามคุณ ความพยาบาทคิดร้าย ความหดหู่ซึมเซาง่วงเหงาหาวนอน ความฟุ้งซ่านรําคาญใจ และ ความลังเลสงสัย

ธรรมบรรยายวันที่เจ็ด

ความสําคัญของการวางอุเบกขาต่อความรู้สึกทั้งละเอียดและ หยาบ--ความต่อเนื่องในการเจริญสติ--มิตรทั้ง 5 หรือพละ 5 อันได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา

ธรรมบรรยายวันที่แปด

กฎของการสั่งสมและการทวนกลับ, กฎแห่งการขจัดสังขาร-อุเบกขาคือคุณธรรมอันสูงสุด--อุเบกขาจะช่วยให้บุคคลดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง--การวางอุเบกขาเป็นหลักประกันความสุขในอนาคต

ธรรมบรรยายวันที่เก้า

การประยุกต์เทคนิคมาใช้ในชีวิตประจําวัน--บารมี 10

ธรรมบรรยายวันที่สิบ

ทบทวนเทคนิคการปฏิบัติ

ธรรมบรรยายวันที่สิบเอ็ด

เราจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรภายหลังจากจบหลักสูตรฝึกอบรม

ข้อความภาษาบาลีที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงในธรรมบรรยายและคำแปลภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ภาษาบาลีที่กล่าวถึงในธรรมบรรยาย

คำแปลขั้นตอนพิธีการของหลักสูตร

คำแปลบทสวดระหว่างการปฎิบัติรวม

บทสวดมนต์แปล ภาคเช้า (ภาษาบาลี เป็น ภาษาอังกฤษ)

บทสวดมนต์แปล ภาคเช้า (ภาษาบาลี เป็น ภาษาฮินดี)

หนังสือ และจุลสาร สำหรับนักเรียน (ภาษาอังกฤษ & ภาษาฮินดี)