Правила за поведение за Дамма служещите

Нека службата в Дамма бъде изключително полезнa за Вас. С най-добри пожелания за успех, ние Ви предлагаме тази информация. Моля прочетете я внимателно преди да дойдете да служите.

Безкористна служба

Безкористната служба е съществена част от пътя на Дамма (Dhamma), важна стъпка към просветлението. Практиката на Випассана (Vipassana) постепенно премахва замърсяванията на съзнанието, докато се постигне вътрешен мир и щастие. Може в началото това освобождение от нещастието да е само частично, но все пак то носи дълбоко чувство на признателност, че сме получили прекрасното учение на Дамма. Едновременно с тези чувства на любов и съчувствие у нас естествено възниква и желанието да помогнем на другите да се избавят от страданието. Служенето по време на Випассана курсове дава възможност да изразим тази признателност като помагаме на хората докато изучават Дамма, без да очакваме нищо в замяна. Чрез безкористно служене на другите, ние също служим и на себе си, като развиваме десетте парами и се освобождаваме от навика си да постъпваме егоистично.

Кой може да служи в Дамма

Учениците, които успешно са завършили десетдневен курс по Випассана с Гоенкаджи или с някой от неговите помощник-учители, и които не са практикували никаква друга медитационна техника след последния си курс по Випассана, могат да извършват Дамма служба.

Правилата за поведение

Дамма служещите трябва да следват Правилата за поведение на медитационните курсове доколкото им е възможно. Тези правила важат и за медитиращите и за помощниците. В определени случаи при служене е необходимо облекчение от тези правила и това е разрешено.

Петте правила

Петте правила са основата на правилата за поведение: Да се въздържате от убиване на каквото и да е живо същество, Да се въздържате от крадене, Да се въздържате от непристойно сексуално поведение (това означава за времето, през което сте в медитационния център, да прекратите всякаква сексуална активност) Да се въздържате от изричане на лъжи Да се въздържате от употребата на интоксиканти

Тези пет правила са задължителни за всеки, който се намира в центъра и трябва да се спазват добросъвестно през цялото време. От хората, които извършват служене също се очаква да полагат усилия да спазват петте правила и в ежедневието си.

Приемане на напътствия

Дамма помощниците трябва да следват указанията на учителите, помощник-учителите, администрацията и ръководството на центъра, изпълнявайки съветите и наставленията на тези, които медитират от по-дълго време или имат повече опит като помощници в Дамма. Ако служещият се опита да промени установените практики или да внася нови и не спазва дадените указания, ще причини объркване, ще създаде излишна работа в центъра и ще прахоса време и средства. Ако някой настоява да работи самостоятелно, без да спазва указанията в което и да е отношение, неговите действия ще бъдат несъвместими с духа на разбирателство и сътрудничество, характерен за Дамма атмосферата. Следвайки указанията, служещите се научават да оставят настрана личните си предпочитания и предубеждения и да извършват необходимото за доброто на медитиращите и за ефикасното и хармонично протичане на курсовете. Проблемите трябва да се разрешават открито и със смирение. Позитивни препоръки са винаги добре дошли.

Поведение спрямо медитиращите

Във всяка ситуация Дамма служещите трябва да отстъпват в полза на учениците, участващи в курса. Курсовете и центровете са за медитиращите. Те са най-важните хора тук, занимаващи се с най-съществената дейност. Задачата на Дамма служещия е просто да помага на медитиращите както може. Затова на учениците трябва да се дава предимство при настаняването и разпределението на храната. Дамма помощниците не бива да си взимат от храната преди да е сервирано на учениците или да се хранят заедно с тях в столовата, освен ако няма друга възможност. Дамма служещите не трябва да използват баните и пералните помещения заедно с медитиращите и трябва да си лягат след тях, за да могат да помогнат в случай, че възникнат проблеми. Във всяко едно отношение, на учениците трябва да се дава предимство и помощниците трябва, доколкото е възможно, да избягват да ги безпокоят.

Контакт с учениците

Само ръководителите на курса могат пряко да контактуват с учениците – мъжете ръководители с мъжете ученици, а жените ръководители с жените ученици. Те трябва да знаят дали медитиращите спазват дисциплината и дневната програма и могат да говорят с онези, които не я спазват. Тази задача трябва винаги да бъде извършвана дружелюбно и със съчувствие, с намерение да се окуражават медитиращите да преодолеят своите трудности. Казваното трябва да се формулира внимателно, по позитивен начин, никога грубо. Ако някой не може да се отнася по този начин, нека остави някой друг да се справи със ситуацията. Ръководителите трябва винаги добре да се осведомят за причината на нечие неправилно поведение, а не сами да се догаждат за нея.

Всички Дамма помощници трябва да бъдат почтителни и вежливи и с готовност да помагат, когато бъдат помолени. Добре е, ако в началото на разговора попитате за името на ученика. Служещите трябва да се стараят да насочат учениците към подходящия човек: към помощник-учителя или към ръководителя на курса, в зависимост от естеството на проблема, като самите те сведат говоренето или безпокоенето на ученика до минимум. Дамма служещите не бива да се опитват да отговарят на въпросите на учениците отнасящи се до медитацията, а трябва да насочват такива въпроси към помощник-учителите. Помощник-учителите трябва да бъдат информирани за всеки контакт на ръководителите с учениците. Лични въпроси, касаещи учениците, не бива да се обсъждат излишно с другите служещи в кухнята или на друго място.

Медитация на служещите

Дамма помощниците трябва да служат съзнателно, без да губят времето си, отдавайки пълно внимание на своята работа. Това е тяхното обучение. В същото време е необходимо и да поддържат своята медитационна практика. Всеки служещ трябва да медитира поне три часа дневно. Ако е възможно, нека това да става по време на груповите медитации в 8:00, 14:30 и 18:00 часа. Към това, всяка вечер от 21:00 часа, в присъствието на помощник-учителя, има кратка медитация за служещи в залата. Тези периоди на медитация са съществени за доброто състояние на помощниците. Служещите на курса трябва да практикуват Випассана, използвайки Анапана когато е необходимо. Ако желаят те могат да променят положението на тялото си по време на груповите медитации.

През цялото време Дамма служещите трябва да наблюдават себе си, да се стараят да бъдат спокойни при всички обстоятелства и да са наясно с каква мотивация действат. Ако не са в състояние да правят това от преумора или по друга причина, нека медитират или да си почиват повече, без значение колко наложителна изглежда работата им. Помощниците не трябва да смятат, че са незаменими. Човек може да служи добре на Дамма само когато има мир и хармония в себе си. Ако в основата на службата си човек не е позитивен, работата която върши няма да бъде истински благотворна. Помощниците, които остават в центъра за по-дълъг период от време, трябва периодично да изкарват 10 дневни курсове, напълно оставяйки работа като служещи настрана, без да очакват никакви специални предимства или привилегии заради това, че са били Дамма помощници.

Срещи с помощник-учителите

Нека помощниците обсъждат всички проблеми или трудности с учителите или помощник-учителите. Подходящото време да се задават въпроси относно служенето или други общи въпроси е след медитацията за помощници в 21:00 часа. Може да бъде уговорен и личен разговор. При отсъствие на помощник-учителите, служещите трябва да се отнасят със своите въпроси или трудности до ръководителите на центъра.

Разделение на половете

Разделението е в сила през цялото време на курсовете, а също и между тях. Абсолютното разделение на половете не е практично за помощниците поради ограничените условия на работа. Тази ситуация не трябва да се разбира погрешно като възможност за мъже и жени да общуват помежду си повече отколкото е необходимо за Дамма служенето. Това правило е от изключително значение за двойките (съпрузите).

Физически контакт

За да се запази чистата медитационна атмосфера и самонаблюдението в практиката, и за да се дава добър пример на учениците, всички Дамма служещи следва да избягват какъвто и да било физически контакт с медитиращите и другите служещи независимо от техния пол. Това правило трябва винаги да се спазва - по време на курсовете, както и между тях

Благородна реч

Нека Дамма помощниците уважават благородното мълчание на медитиращите. Нека се стараят да бъдат мълчаливи в местата за медитация и да говорят само когато е необходимо. Дори ако няма ученици наблизо, или в момента не се провежда курс, важно е мълчанието да не се нарушава без причина.

Когато говорят, служещите трябва да практикуват правдива реч, въздържайки се от:

  • Изричането на лъжи или нещо, което не е съвсем истина.
  • Груб език или оскърбителни думи. Човек, който практикува Дамма, следва винаги да бъде вежлив и с блага реч.
  • Клеветене или злословене. Никой не бива да критикува другите заради собствените си негативни чувства. Проблеми трябва да бъдат обсъждани с този, до когото се отнасят, с помощник-учителите или с ръководителите на центъра.
  • Безполезно бърборене, пеене, свирукане или тананикане.

Благородната реч, без съмнение, е много по-трудна за усъвършенстване от мълчанието. Затова тя е много важен урок за всеки, който следва пътя на Дамма.

Външен вид

В очите на другите, Дамма служещите дават облика на учението и на центъра. За това нека външният вид на служещите винаги да бъде спретнат и чист, и нека те не обличат нищо, което е прилепнало по тялото, прозрачно, ярко, разголено или което може да привлече ненужно внимание (като шорти, къса пола, клинове или чорапогащи, дрехи без ръкави). Бужута и накити трябва да се сведат до минимум или въобще да не се носят. Нека този скромен подход се запази през цялото време.

Пушене

Счита се, че човек, който е приел Дамма, вече не употребява интоксиканти като алкохол, хашиш, марихуана и т.н. Използването на тютюн в каквато и да е форма е също напълно забранено в помещенията или извън тях, т.е. в целия медитационен център. На Дамма служещите не е разрешено да напускат територията на центъра, за да пушат.

Храна

Центърът осигурява проста, пълноценна, вегетарианска храна, без да се съобразява с някаква конкретна философия на хранене. Очаква се Дамма служещите, както всички други ученици, да приемат това, което се предлага, в духа на себеотрицание.

Тъй като храната, приготвяна и сервирана на курсовете, е напълно вегетарианска, храни, съдържащи алкохол или ликьор, яйца или яйчни продукти (някой печени изделия, майонеза и др.), или сирене с животинско сирище, не бива да се внасят в центъра. По принцип трябва да се внася възможно най-малко храна отвън.

Служещите спазват петте правила, и затова могат, ако желаят, да приемат храна на вечеря. Гладуването не е позволено.

Четене

Служещите, които искат да са в течение на актуалните събития, могат да четат вестници или информационни списания, но само в местата за почивка определени за Дамма помощници и извън полезрението на учениците. Всеки, който желае да чете нещо повече от ежедневните новини, може да си избере книги от списъка на препоръчителната литература или от Дамма билиотеката в центъра. Романи или други развлекателни книги не са позволени.

Контакти с външния свят

От Дамма помошниците не се изисква напълно да се изолират от външния свят. При служене по време на курс, обаче, те могат да напускат центъра само при спешна необходимост и с разрешение на помощник-учителите. Телефонните разговори трябва да бъдат ограничавани до неизбежния минимум. Гости могат да правят лични посещения на служещите в центъра само след предварително разрешение от ръководството.

Поддържане на чистота в центъра

Задължение на Дамма служещите е да помагат центъра да се поддържа подреден и чист. Освен това може да е необходимо да се обръща допълнително внимание на кухнята и трапезарията, спалните помещения, залата за медитация, санитарните възли и др. От помощниците се очаква също така трябва да бъдат готови ако е необходимо, да вършат и извънредна работа, несвързана с подготовката на храна и чистене.

Използване на имуществото на центъра

Всеки Випассана ученик е приел да се въздържа да взима нещо, което не му е дадено. Затова Дамма служещите трябва да внимават да не си присвояват имущество на центъра, като вземат нещо в спалното си помещение или за лично ползване, без първо да получат разрешение от ръководителите.

Пребиваване в центъра за по-дълги периоди

Със съгласието на помощник-учител, сериозни ученици могат да останат в центъра за по-дълги периоди, за да се утвърдят повече в теорията и практиката на Дамма. През това време, те ще могат да медитират на някои курсове и да служат на други, както бъде решено при разговор с учителите и ръководителите.

Дана

В Правилата за поведение за медитиращи е указано, че не се събира такса за курсовете или за центровете, нито за учението, нито за храна, подслон или други удобства, осигурени на учениците. Това се отнася и за Дамма служещите.

Учението на чистата Дамма винаги се дава безплатно. Храната, подслона и другите удобства се предлагат като дар, възможен благодарение на даренията, направени от стари ученици. Дамма служещите трябва да оценяват това и да служат така, че тези дарения да бъдат използвани най-ефикасно и дарителите да могат да получат максимална полза от своята дана. Служещите, от своя страна, също могат да развият своята дана парами (dāna parami) правейки дарение в зависимост от възможностите си в полза на другите. Курсовете и центровете функционират само благодарение на даренията на признателни ученици.

Никой не може да плати за самия себе си, с пари или по някакъв друг начин. Всяко дарение се прави в полза на другите. Дамма служенето не е форма на заплащане за подслон и храна. Напротив, помощниците правят това в полза на самите себе си, тъй като службата им помага да напредват в скъпоценната Дамма. Курсът или центърът дават възможност да се практикува медитация и същевременно да се прилага Дамма като се служи на другите със състрадание и смирение.

Заключение

Дамма помощниците трябва да служат следвайки съветите на помощник-учителите и ръководителите. Те трябва да правят всичко, което е по силите им, за да помагат на медитиращите, без да ги безпокоят по никакъв начин. Поведението на служещите трябва да вдъхва увереност в Дамма у хората, които се съмняват, и да усилва вярата на тези, които я имат. Те трябва винаги да помнят, че целта на тяхното служене е да помагат на другите, и вършейки това да помагат и на себе си да напредват в Дамма.

Ако нещо в тези правила не Ви е ясно, моля помолете помощник-учителите или ръководителите за разяснение още сега.

Нека служенето Ви помогне да напредвате по пътя на Дамма, по пътя към освобождението от всички страдания, по пътя към истинското щастие.

Нека всички същества бъдат щастливи!


Послание от Гоенкаджи за ползата от Дамма служенето

Докато служите, Вие се учите как да прилагате Дамма в живота си ден след ден. В края на краищата Дамма не е бягство от ежедневните отговорности. Като се научавате как да постъпвате в духа на Дамма при работата си с ученици, сблъсквайки се с различни ситуации тук в малкия свят на центъра за медитация, Вие се упражнявате как да действате по същия начин и във външния свят. Въпреки че нежелани неща продължават да се случват, Вие постоянно се стараете да съхраните спокойствието на духа си и в отговор да се изпълвате с любов и състрадание. Това е урокът, който трябва да усвоите тук. Вие сте също толкова ученици, колкото и другите, които са дошли да медитират на този курс

Продължавайте да учите докато скромно служите на другите. Мислете си, “ Аз съм тук да се упражнявам в това да помагам, без да очаквам нищо в замяна. Аз работя така, че други да могат да извлекат полза от Дамма. Нека да им помогна като давам добър пример, и по този начин помогна също и на себе си.

Нека всеки един от Вас, които служите в Дамма, се утвърди в Дамма. Нека се научите да развивате Вашето доброжелателство, любов и състрадание към другите. Нека всички Вие напреднете в Дамма и се радвате на истинско спокойствие, истинска хармония, истинско щастие.

С. Н. Гоенка