Πληροφορίες για το Διαλογισμό Βιπάσσανα σε άλλες γλώσσες

Πληροφορίες για τη Βιπάσσανα είναι διαθέσιμες στις γλώσσες που ορίζονται παρακάτω. Επίσης σ’ αυτές τις σελίδες υπάρχουν πληροφορίες για τα σεμινάρια και τις δραστηριότητες για τη Βιπάσσανα σε διάφορα μέρη του κόσμου όπου αυτές είναι οι κυρίαρχες γλώσσες.