مراقبه مینی آناپانا ( آگاهی از تنفس) – یک جلسه مقدماتی اجرا شده بوسیله آقای س. ن. گوینکا

راهنمایی

  1. جلسه مینی آناپانا باید درسالن یا اتاق مناسب مراقبه در سکوت برگذار شود.
  2. شرکت کنندگان باید به دقت گوش نموده و در وضعیت نشسته با پشتی صاف و حفظ سکوت کامل در طول کل جلسه به تمرین بپردازند.
  3. نه کسی که میزبان جلسه است و نه هیچ کس دیگری نباید هیچ دستورالعمل دیگری به شکل شفاهی یا ضبط شده ارایه دهد. دستورالعمل های مینی آناپانا فقط صدای ضبط شده آقای گوینکا می باشد .
  4. نه کسی که میزبان جلسه است و نه هیچ کس دیگری نباید هیچ دستورالعمل دیگری به شکل شفاهی یا ضبط شده ارایه دهد. دستورالعمل های مینی آناپانا فقط صدای ضبط شده آقای گوینکا می باشد .

توجه:شرکت کنندگان در جلسه مینی آناپانا به عنوان شاگرد قدیمی این روش (مراقبه ویپاسانا به روش سایاجی اوباکین) محسوب نمی شوند و نمی توانند در هیچ کدام از برنامه هایی که فقط برای شاگردان قدیمی طراحی شده، شرکت نمایند.

مطالب