Các tiêu chuẩn cho khoá thiền đặc biệt

Có một số khoá thiền đặc biệt dành cho những thiền sinh cũ trong truyền thống thiền Vipassana này. Những khoá này đều có những yêu cầu mà thiền sinh cũ phải đáp ứng được thì mới đủ điều kiện tham dự. Các yêu cầu cơ bản như sau:


Khoá 1 ngày và 3 ngày dành cho thiền sinh cũ

Hoàn tất ít nhất một khoá 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka hoặc một trong các thiền sư phụ tá của ngài. Những người thực hành các biện pháp trị liệu sử dụng năng lượng đối với người khác không nên tham dự. Cố gắng duy trì năm giới ở mức cao nhất có thể


Khoá Satipaṭṭhāna Sutta

Đã ngồi (không bao gồm phục vụ) ít nhất 3 khoá 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka hoặc một trong các thiền sư phụ tá của ngài. Thực hành phương pháp thiền này trong ít nhất 01 năm. Không thực hành bất kỳ phương pháp thiền nào khác kể từ sau khoá thiền cuối cùng với thiền sư S.N. Goenka hoặc một trong các thiền sư phụ tá của ngài. Duy trì thực hành hàng ngày ít nhất là kể từ khi nộp đơn ghi danh khoá thiền. Giữ năm giới ít nhất kể từ khi ghi danh vào khoá thiền


Khoá tự tu dành cho thiền sinh cũ nghiêm túc

Khoá tự tu chỉ dành cho những thiền sinh cũ đã hoàn tất ít nhất 3 khoá 10 ngày - khoá gần nhất phải nằm trong khoảng 2 năm trở lại. Không có sự hiện diện của thiền sư trong khoá, không quản lý thiền sinh, không tham vấn buổi trưa, và không có phần hỏi/đáp vào cuối ngày. Các bài pháp thoại vào buổi tối là bắt buộc, và thiền sinh phải tham dự có trách nhiệm mở pháp thoại vào lúc 7h tối.

Các thiền sinh phải tuân thủ thời khoá biểu tương tự như khoá 10 ngày bình thường. Tuân thủ các điều lệ & kỷ luật (im lặng thánh thiện, 8 giới...) trong thời gian ở tại trung tâm. Không thực hành bất kỳ kỹ thuật nào khác kể từ sau khoá thiền gần nhất với thiền sư Goenka hoặc một trong các thiền sư phụ tá của ngài. Cố gắng duy trì 2 tiếng thực hành hàng ngày kể từ sau khoá 10 ngày gần nhất. Cố gắng duy trì 5 giới ở mức tốt nhất có thể. Cần có sự cho phép của một thiền sư phụ tá để được tham dự vào khoá thiền này.


Khoá 10 ngày Đặc biệt dành cho thiền sinh cũ

Phải là một thiền sinh cũ, cam kết gắn bó thực hành với phương pháp thiền này. Đã tham dự ít nhất 5 khoá 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka và một trong các thiền sư phụ tá của ngài. Đã tham dự ít nhất một khoá Satipathana Sutta Đã tham gia phục vụ ít nhất một khoá 10 ngày Duy trì việc thực hành 2 tiếng mỗi ngày trong ít nhất 2 năm. Không giết hại, có hành vi tình dục sai trái, sử dụng chất gây say nghiện và duy trì năm giới ở mức cao nhất có thể trong ít nhất một năm. Có sự ủng hộ của người phối ngẫu đối với việc quý vị tham dự khoá dài ngày


14-Day Gratitude Course

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.


Khoá thiền 20 ngày

Phải là một thiền sinh cũ, cam kết gắn bó thực hành với phương pháp thiền này. Đã tham dự ít nhất 5 khoá 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka và một trong các thiền sư phụ tá của ngài. Đã tham dự ít nhất một khoá Satipathana Sutta Đã tham gia phục vụ ít nhất 01 khoá 10 ngày. Duy trì thực hành thiền đều đặn, mỗi ngày hai tiếng, trong ít nhất hai năm. Không giết hại, có hành vi tình dục sai trái, sử dụng chất gây say nghiện và duy trì năm giới ở mức cao nhất có thể trong ít nhất một năm. Không tham dự khoá thiền dài ngày nào trước đó sáu tháng. Không tham dự bất kỳ khoá thiền nào trước đó 10 ngày. Phải có sự đồng thuận của người phối ngẫu đối với việc tham dự khoá dài ngày.


Khoá thiền 30 ngày

Phải là một thiền sinh cũ, cam kết gắn bó thực hành với phương pháp thiền này. Đã tham dự ít nhất 6 khoá 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka và một trong các thiền sư phụ tá của ngài. Đã tham dự ít nhất một khoá Satipaṭṭhāna Sutta Đã tham dự ít nhất một khoá 20 ngày. Đã tham gia phục vụ ít nhất 01 khoá 10 ngày. Duy trì thực hành thiền đều đặn, mỗi ngày hai tiếng, trong ít nhất hai năm. Không giết hại, có hành vi tình dục sai trái, sử dụng chất gây say nghiện và duy trì năm giới ở mức cao nhất có thể trong ít nhất một năm. Không tham dự khoá thiền dài ngày nào trước đó sáu tháng. Không tham dự bất kỳ khoá thiền nào trước đó 10 ngày. Phải có sự đồng thuận của người phối ngẫu đối với việc tham dự khoá dài ngày. Nếu đây là lần đầu tiên thiền sinh tham dự khoá 30 ngày, trước đó cần tham dự ít nhất một khoá 10 ngày thông thường kể từ sau khoá 20 ngày đầu tiên.


Khoá thiền 45 ngày

Phải là một thiền sinh cũ, cam kết gắn bó thực hành với phương pháp thiền này. Đã tham dự ít nhất 7 khoá 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka và một trong các thiền sư phụ tá của ngài. Thực hành liên tục và duy nhất phương pháp thiền này trong ít nhất 3 năm Đã tham dự ít nhất một khoá 30 ngày. Duy trì thực hành thiền đều đặn, mỗi ngày hai tiếng, trong ít nhất hai năm. Không giết hại, có hành vi tình dục sai trái, sử dụng chất gây say nghiện và duy trì năm giới ở mức cao nhất có thể trong ít nhất một năm. Không tham dự khoá thiền dài ngày nào trước đó sáu tháng. Không tham dự bất kỳ khoá thiền nào trước đó 10 ngày. Phải có sự đồng thuận của người phối ngẫu đối với việc tham dự khoá dài ngày. Nếu đây là lần đầu tiên thiền sinh tham dự khoá 45 ngày, trước đó cần tham dự ít nhất một khoá 10 ngày thông thường kể từ sau khoá 30 ngày đầu tiên. Mọi xác nhận tham dự chỉ được tính đến ngày 30 của khoá.


Khoá 60 ngày

Khoá 60 ngày chỉ dành cho các thiền sư phụ tá đã tham dự khoá thiền 45 ngày và tham gia phục vụ Dhamma thường xuyên (tức là những người đã thực hiện ít nhất 4 khoá thiền trong năm trước đó hoặc đang thường xuyên phục vụ Dhamma trong các lĩnh vực khác). Cần có đề xuất của thiền sư. Ưu tiên sẽ dành cho những người chưa bao giờ tham dự khoá 60 ngày trước đó hoặc ít được tham gia khoá 60 ngày hơn so với những người khác. Những người không phải là thiền sư nên tham dự các khoá dài ngày khác.


Phía trên là các yêu cầu cơ bản và không đảm bảo rằng quý vị sẽ được nhận ngay vào khoá thiền. Các đơn ghi danh cho các khoá 10 ngày đặc biệt, 20 ngày, 30 ngày, 45 ngày, 60 ngày và Khoá Tự tu của Thiền sư cần kèm theo sự đề xuất của một thiền sư phụ tá biết về quý vị và một thiền sư ở khu vực nơi quý vị sinh sống.