જગ્યા

Finding closest locations:
Please enable location services, otherwise page will direct to Worldwide Directory.


World 199 Center(s), 137 Non-Center(s)

Africa 1 Center(s), 23 Non-Center(s)

પૂર્વ અમેરિકા 10 Non-Center(s)

ઇથિઓપિયા 1 Non-Center(s)

Ethiopia · Vipassana Meditation in Ethiopia

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

કેન્યા 1 Non-Center(s)

Nairobi, Nairobi 00500 · Kenya Vipassana Association

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

મેડાગાસ્કર 1 Non-Center(s)

Antsirabé · Vipassana Madagascar

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

મોરિશિયસ 1 Non-Center(s)

Mauritius · Vipassana Meditation in Mauritius

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

મોઝામ્બિક 1 Non-Center(s)

Mozambique · Vipassana Meditiation in Mozambique

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

રીયુનિયન 1 Non-Center(s)

Ile de la Réunion · Reunion Island Vipassana Meditation

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

રવાંડા 1 Non-Center(s)

Kigali · Vipassana Meditiation in Rwanda

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

તાંઝાનિયા 1 Non-Center(s)

Tanzania · Vipassana Meditation in Tanzania

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

યુગાંડા 1 Non-Center(s)

Uganda · Vipassana Meditation in Uganda

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ઝિમ્બાબ્વે 1 Non-Center(s)

Zimbabwe · Vipassana Meditation in Zimbabwe

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

મધ્ય આફ્રિકા 1 Non-Center(s)

અંગોલા 1 Non-Center(s)

Benguela · Vipassana Meditation in Angola

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ઉતરીય આફ્રિકા 4 Non-Center(s)

ઇજિપ્ત 1 Non-Center(s)

Egypt · Vipassana Meditation in Egypt

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

મોરોક્કો 1 Non-Center(s)

Marrakech · Vipassana Meditation in Morocco

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

સુદાન 1 Non-Center(s)

Khartoum · Vipassana Meditation in Sudan

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ટ્યુનિશિયા 1 Non-Center(s)

Tunisia · Vipassana Meditation in Tunisia

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

દક્ષિણી આફ્રિકા 1 Center(s), 2 Non-Center(s)

નામિબિયા 1 Non-Center(s)

Namibia · Vipassana Meditation in Namibia

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

દક્ષિણ આફ્રિકા 1 Center(s)

Western Cape, Worcester · Dhamma Patākā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

સ્વાઝિલેન્ડ 1 Non-Center(s)

Swaziland · Meditation in Swaziland

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

પશ્ચિમ આફ્રિકા 6 Non-Center(s)

બેનિન 1 Non-Center(s)

Benin · Vipassana Meditation in Benin

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

બુર્કિના ફાસો 1 Non-Center(s)

Koudougou · Vipassana Meditation in Burkina Faso

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ઘાના 1 Non-Center(s)

Kumasi · Vipassana Meditation in Ghana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

લાઇબેરિયા 1 Non-Center(s)

Monrovia · Vipassana Liberia

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

માલી 1 Non-Center(s)

Mali · Vipassana Méditation Mali

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

નાઇજીરીયા 1 Non-Center(s)

Nigeria · Vipassana Meditation in Nigeria

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

અમેરિકાસ 26 Center(s), 39 Non-Center(s)

લેટિન અમેરિકા અને કેરીબ્બિયન 9 Center(s), 31 Non-Center(s)

Argentina 2 Center(s), 1 Non-Center(s)

Buenos Aires, Brandsen · Dhamma Sukhadā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Córdoba, Capilla del Monte · Dhamma Viriya

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Mendoza · Vipassana Argentina - Mendoza

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

બોલિવિયા 1 Non-Center(s)

Bolivia · Vipassana Meditation in Bolivia

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Brazil 3 Center(s), 4 Non-Center(s)

Distrito Federal, Planalto Central · Vipassana Brasil - Planalto Central (Brasilia)

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Engenheiro Paulo de Frontin, Rio de Janeiro · Vipassana in Brazil

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Engenheiro Paulo de Frontin, Rio de Janeiro · Dhamma Santi

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Minas Gerais · Vipassana Brasil - Minas Gerais

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Nordeste · Vipassana Brasil - Nordeste

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Paraná · Vipassana Brasil - Parana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Santana de Parnaíba, São Paulo · Dhamma Saraṇa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ચિલી 1 Non-Center(s)

Chile · Vipassana Chile

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Colombia 1 Center(s), 2 Non-Center(s)

Bogota · Vipassana Colombia - Bogotá

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Cundinamarca, San Antonio del Tequendama · Dhamma Nandanavana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Medellin · Vipassana Colombia - Medellín/Cali/Pereira

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

કોસ્ટા રિકા 1 Non-Center(s)

San Jose · Vipassana Costa Rica

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ક્યુબા 1 Non-Center(s)

La Habana · Vipassana Cuba

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

કુરાકાઓ 1 Non-Center(s)

Curaçao · Curaçao Vipassana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ડોમિનિકન રીપબ્લિક 1 Non-Center(s)

Santo Domingo · Vipassana Dominican Republic

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Ecuador 2 Non-Center(s)

Cuenca · Vipassana Ecuador - Cuenca

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Quito · Vipassana Ecuador - Quito

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

એલ સેલ્વાડોર 1 Non-Center(s)

El Salvador · Vipassana El Salvador

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ગ્વાટેમાલા 1 Non-Center(s)

Guatemala · Vipassana Guatemala

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

હૈતિ 1 Non-Center(s)

Port-au-Prince · Vipassana Haiti

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

હોન્ડુરસ 1 Non-Center(s)

Honduras · Vipassana Honduras

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Mexico 1 Center(s), 4 Non-Center(s)

Monterrey · México Vipassana - Monterrey

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Morelos · Vipassana Meditation - Morelos, Mexico

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

México, San Bartolo Amanalco · Dhamma Makaranda

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Oaxaca · México Vipassana - Oaxaca

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Veracruz · Vipassana México - Veracruz

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

નિકારાગુઆ 1 Non-Center(s)

Nicaragua · Vipassana Nicaragua

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

પનામા 1 Non-Center(s)

Panama · Vipassana Panamá

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

પેરાગ્વે 1 Non-Center(s)

Asuncion · Vipassana Paraguay

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Peru 1 Center(s), 1 Non-Center(s)

Cusco · Vipassana Perú - Cusco

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

પ્યુઅર્ટો રિકો 1 Non-Center(s)

Puerto Rico · Vipassana Puerto Rico

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

સુરીનામ 1 Non-Center(s)

ઉરુગ્વે 1 Non-Center(s)

Uruguay · Vipassana Uruguay

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Venezuela 1 Center(s), 1 Non-Center(s)

Aragua, Cerca de Victoria · Dhamma Veṇuvana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Occidente · Vipassana Venezuela - Occidente

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

North America 17 Center(s), 8 Non-Center(s)

Canada 5 Center(s), 1 Non-Center(s)

Alberta, Youngstown · Dhamma Karuṇā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

British Columbia, Duncan · Dhamma Modana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

British Columbia, Merritt · Dhamma Surabhi

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Manitoba, Winnipeg · Vipassana Meditation in Manitoba

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Ontario, Egbert · Dhamma Toraṇa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Quebec, Montebello · Dhamma Suttama

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

United States 12 Center(s), 7 Non-Center(s)

California, Gilroy · Dhamma Santosa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

California, Kelseyville · Dhamma Maṇḍa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

California, North Fork · Dhamma Mahāvana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

California, Twentynine Palms · Dhamma Vaddhana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Colorado, Elbert · Rocky Mountain Vipassana Association

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Delaware, Claymont · Dhamma Delaware

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Georgia, Jesup · Dhamma Patāpa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Hawaii · Hawaii Vipassana Association

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Idaho, Lava Hot Springs · Dhamma Pasava

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Illinois, Pecatonica · Dhamma Pakāsa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Maryland, Chestertown · Vipassana Meditation in Mid-Atlantic States

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Massachusetts, Shelburne Falls · Dhamma Dharā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Michigan, Ann Arbor · Michigan Vipassana Association

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Montana, Missoula · Montana Vipassana Association

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

New York, New York, NY · New York Vipassana Association

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Oregon, Portland · Oregon Vipassana Association

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Texas, Kaufman · Dhamma Sirī

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Washington, Onalaska · Dhamma Kuñja

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Wisconsin, Menomonie · Dhamma Visuddhi

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Asia 147 Center(s), 34 Non-Center(s)

મધ્ય એશિયા 1 Non-Center(s)

ઉઝ્બેકિસ્તાન 1 Non-Center(s)

Uzbekistan · Vipassana Association of Uzbekistan

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

પૂર્વી એશિયા 7 Center(s), 2 Non-Center(s)

હોંગ કોંગ 1 Center(s), 1 Non-Center(s)

Tung Wan, Lantau Island · Vipassana Hong Kong

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Japan 2 Center(s)

Chiba, Chiba-ken · Dhamma Ādicca (Dhammadicca)

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Kyoto, Mizuho · Dhamma Bhānu

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

મંગોલિયા 1 Center(s)

Ulaanbaatar · Dhamma Mahana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

દક્ષિણ કોરિયા 1 Center(s)

Chǒllabuk-do, Jinan-gun · Dhamma Korea

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Taiwan 2 Center(s), 1 Non-Center(s)

All Sites in Taiwan · Vipassana in Taiwan

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Kaohsiung · Dhamma Vikāsa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Taichung · Dhammodaya

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

દક્ષિણ- પૂર્વ એશિયા 37 Center(s), 8 Non-Center(s)

કંબોડિયા 2 Center(s), 1 Non-Center(s)

Bătdâmbâng, Battambang · Dhamma Laṭṭhikā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Kâmpóng Cham, Kampong Cham · Dhamma Kamboja

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Phnum Pénh, Phnom Penh · Vipassana Cambodia

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ઇન્ડોનેશિયા 1 Center(s), 3 Non-Center(s)

Bali, Bali - Kintamani · Bali

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Jawa Barat, Dhamma Java · Dhamma Jāvā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Jawa Tengah, Klaten · Central Java

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Sumatera Utara, Medan · Medan

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

મલેશિયા 1 Center(s), 2 Non-Center(s)

Myanmar 23 Center(s)

Ayeyarwady, Ayeyarwaddy Region · Dhamma Mayūradipa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Ayeyarwady, Ma-U-Bin · Dhamma Manorama

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Ayeyarwady, Myaungmya · Dhamma Mitta Yāna

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Bago, Indagaw · Dhamma Nidhi

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Bago, Thayawaddi · Dhamma Rakkhita

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Kachin, Nan Kway village · Dhamma Sangam

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Kaytho, Myanmar · Dhamma Cetiya Paṭṭhāra

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Mandalay · Dhamma Vimutti

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Mandalay, Mahã Aung Myay Township · Dhamma Maṇḍapa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Mandalay, Mandalay Division · Dhamma Maṇḍala

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Mandalay, Mogok · Dhamma Ratana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Mandalay, Mogok · Dhamma Makuṭa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Mandalay, Yechan Oo village Pyin Oo Lwin · Dhamma Mahimãr

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Mon, Than-Phyu-Za-Yet · Dhamma Manohara

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Sagaing, Monywa · Dhamma Shwe

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Sagaing, Yin-Ma-Bin Township · Dhamma Ñāṇadhaja

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Shan, Lashio · Dhamma Lābha

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Shan, Muse · Dhamma Pabbata

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Shan, Taunggyi · Dhamma Mahā Pabbata

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Yangon · Dhamma Magga

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Yangon · Dhamma Joti

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Yangon, Insein · Dhamma Hita Sukha Geha

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

zawti village Penwegone, Pegu Region · Dhamma Mani

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ફિલિપિન્સ 1 Center(s)

Tiaong, Quezon Province · Dhamma Phala

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

સિંગાપુર 1 Non-Center(s)

Central Singapore, Singapore 368186 · Vipassana Meditation in Singapore

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Thailand 9 Center(s)

Chantaburi · Dhamma Canda Pabhā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Kanchanaburi · Dhamma Kañcana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Khon Kaen · Dhamma Suvaṇṇa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok], Bangkok · Dhamma Dhānī

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Lamphun · Dhamma Sīmanta

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Nakhon Si Thammarat · Dhamma Porāṇo

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Phitsanulok · Dhamma Ābhā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Prachin Buri, Prachinburi · Dhamma Kamala

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Udon Thani · Dhamma Puneti

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

વિયેતનામ 1 Non-Center(s)

Ho Chi Minh city, Củ Chi · Vipassana Meditation in Vietnam

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

દક્ષિણી એશિયા 102 Center(s), 17 Non-Center(s)

India 88 Center(s), 17 Non-Center(s)

Central India 9 Center(s)

Chhattisgarh 3 Center(s)

Bharari · Dhamma Garh

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Durg · Dhamma Ketu

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Village Singarbhatha Tahsil Abhanpur · Dhamma Kuṭī Vipassana Meditation Center

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Madhya Pradesh 6 Center(s)

Balaghat · Dhamma Kānana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Bhopal · Dhamma Pāla (Dhammapāla)

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Indore · Dhamma Mālwā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Jabalpur · Dhamma Bala

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Ratlam · Dhamma Rata

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Eastern India 11 Center(s), 4 Non-Center(s)

Arunachal Pradesh 1 Center(s)

Mudoi · Dhamma Aruna

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Bihar 3 Center(s), 4 Non-Center(s)

Bara Chakia, East Chapmaran 845412 · Dhamma Upavana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

BodhGaya · Dhamma Bodhi

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Ladaura pakri, Kurhani, Muzaffarpur · Dhamma Licchavī

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Nalanda · Vipassana Courses in Nalanda, Bihar

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Patna · Bihar NonCentre Vipassana Courses

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Patna · Patna Vipassana Center

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Vaishali · Vipassana Meditation Centre, Vaishali

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Mizoram 1 Center(s)

Kamalanagar · Dhamma Pubbottara

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Orissa 2 Center(s)

Bhubaneshwar · Dhamma Bhubaneshwar

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Khariar Road · Dhamma Utkal

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Sikkim 2 Center(s)

Gangtok · Dhamma Sikkim

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Gyanalakha, Upper Samdong · Dhamma Sineru

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Tripura 1 Center(s)

Machmara · Dhamma Puri

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

West Bengal 1 Center(s)

Kolkata · Dhamma Gaṅgā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Northern India 18 Center(s), 3 Non-Center(s)

Delhi

Haryana 4 Center(s)

Kammaspur Village · Dhamma Paṭṭhāna

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Karnal · Dhamma Kāruṇika

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Rohtak · Dhamma Hitkari

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Himachal Pradesh 1 Center(s)

Dharamshala · Dhamma Sikhara

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Jammu & Kashmir 1 Center(s)

Ladakh · Dhamma Laddha

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Punjab 1 Center(s)

Hoshiarpur · Dhamma Dhaja

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Rajasthan 4 Center(s), 2 Non-Center(s)

Chaksu · Vipassana in Chaksu, Rajasthan

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Churu · Dhamma Pubbaja

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Jaipur · Dhamma Thalī

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Jodhpur · Dhamma Marudhara

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Mt. Abu · Vipassana Meditation in Mt. Abu

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Pushkar, Ajmer · Dhamma Pushkar

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Uttar Pradesh 6 Center(s), 1 Non-Center(s)

Kanpur · Dhamma Kalyana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Kushinagar · Kushinagar NonCenter Courses

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Sarnath · Dhamma Cakka

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Sravasti · Dhamma Suvatthi

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Uttarakhand 1 Center(s)

Dehradun · Dhamma Salila

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Southern India 14 Center(s), 5 Non-Center(s)

Karnataka 3 Center(s), 1 Non-Center(s)

Bangalore · Dhamma Paphulla

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Bangalore · Dhamma Sukhalaya

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Davangere · Vipassana Meditation and Research Centre - Davanagere

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Nadappanahalli · Dhamma Vana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Kerala 1 Center(s), 1 Non-Center(s)

Cheriyanad near Chengannur · Dhamma Ketana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Thiruvananthapuram · Dhamma Paduma

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Tamil Nadu 4 Center(s), 2 Non-Center(s)

Chennai · Dhamma Setu

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Chettiyapatti, Gandhigram · Dhamma Madhurā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Coimbatore · Coimbatore Vipassana Center

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Kanchipuram · Dhamma Kanchi

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Non-Centres · Non-centre Vipassana Courses in Tamil Nadu

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Tiruvannamalai · Dhamma Arunachala

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Telugu Land 6 Center(s), 1 Non-Center(s)

Western India 36 Center(s), 5 Non-Center(s)

Goa 1 Non-Center(s)

Gujarat 7 Center(s), 2 Non-Center(s)

Ahmedabad · Dhamma Pīṭha

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Dharmaj · Vipassana Courses in Dharmaj, Gujarat

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Dist Navsari · Dhamma Ambika

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Junagadh · Dhamma Junagadh

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Kutch · Dhamma Sindhu

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Mehsana · Dhamma Divākara

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Palitana · Dhamma Pali

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Rajkot · Dhamma Koṭa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Vadodara · Dhamma Bhavana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Maharashtra 29 Center(s), 2 Non-Center(s)

Ajaypur, Vidharbha · Dhamma Ajaya

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Akola · Dhamma Anākula

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Amravati · Dhamma Amravati

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Aurangabad · Dhamma Ajantā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Bhandara · Dhamma Bhanḍāra

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Dhule · Dhamma Sarovara

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Dist. - Ratnagiri · Dhamma Pades

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Dhamma Pattana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Hivra, Wardha · Dhamma Vasudhā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Igatpuri · Dhamma Tapovana2

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Igatpuri · Dhamma Tapovana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Jalgaon · Dhamma Jalgaon

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Kalyan · Dhamma Vāhini

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Khadavli · Dhamma Saritā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Kolhapur · Dhamma Ālaya (Dhammālaya)

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Latur · Dhamma Ᾱvāsa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Manmad · Dhamma Manamoda

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Nagpur · Dhamma Sugati

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Nagpur · Dhamma Nāga

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Nanded · Dhamma Niranjana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Nashik · Dhamma Nāsikā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

New Mumbai · Dhamma Vipula

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Oza Tola, Gondia · Dhamma Gond

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Palghar · Vipassana Courses in Palghar

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Pune · Dhamma Puṇṇa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Pune Riverside · Dhamma Ānanda (Dhammānanda)

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Sangli · Dhamma Sugandha

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Yavatmal · Dhamma Malla

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ઈરાન 1 Center(s)

Mehrshahr · Dhamma Iran

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Nepal 9 Center(s)

Biratnagar · Dhamma Birāṭa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Birganj · Dhamma Tarāi

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Chitwan · Dhamma Citavana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Far Western, Katkuwa Surkhet · Dhamma Surakhetta

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Kathmandu · Dhamma Shringa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Kirtipur · Dhamma Kitti

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Lumbini · Dhamma Jananī

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Mechi, Suryodaya Municipality · Dhamma Suriyo

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Pokhara · Dhamma Pokharā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Sri Lanka 4 Center(s)

Anurādhapura, Anuradhapura · Dhamma Anurādha

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Kŏḷamba, Kosgama · Dhamma Sobhā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Madhyama paḷāta, Kandy · Dhamma Kūṭa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Negampaha · Dhamma Dharani

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

પશ્ચિમ એશિયા 1 Center(s), 6 Non-Center(s)

આર્મેનિયા 1 Non-Center(s)

Armenia · Vipassana Meditation in Armenia

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

બેહરીન 1 Non-Center(s)

Bahrain · Vipassana Meditation in Bahrain

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ઇઝરાઇલ 1 Center(s)

Deganya Bet · Dhamma Pamoda

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

લેબનોન 1 Non-Center(s)

Lebanon · Vipassana Meditation in Lebanon

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ઓમાન 1 Non-Center(s)

Oman · Vipassana Meditation in Sultanate of Oman

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

પેલેસ્ટાઇન 1 Non-Center(s)

Zababida · Vipassana Meditation in Palestine

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

યુનાઇટેડ અરબ એમિરેટ્સ 1 Non-Center(s)

United Arab Emirates

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Europe 17 Center(s), 37 Non-Center(s)

Eastern Europe 2 Center(s), 10 Non-Center(s)

બેલારુસ 1 Non-Center(s)

Minsk · Vipassana Meditation in Belarus

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

બલ્ગેરિયા 1 Non-Center(s)

Non-Center · Vipassana Bulgaria

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ચેક રીપબ્લિક 1 Non-Center(s)

Praha · Vipassana Czech Republic and Slovakia

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

હંગેરી 1 Non-Center(s)

Budapest · Vipassana Meditation in Hungary

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

પોલેંડ 1 Center(s), 1 Non-Center(s)

Dziadowice · Dhamma Pallava

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Krutyń · Vipassana Meditation in Poland

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

રોમાનિયા 1 Non-Center(s)

Cluj-Napoca · Fundatia Vipassana Romania

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

રશિયન ફેડરેશન 1 Center(s), 2 Non-Center(s)

St. Petersburg · St. Petersburg Non Centre Vipassana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Yekaterinburg · Yekaterinburg NonCenter Vipassana Courses

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

તુર્કસ્તાન 1 Non-Center(s)

Aydın, Izmir · Vipassana Meditation in Turkey

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

યૂક્રેન 1 Non-Center(s)

Kiev · Vipassana Meditation in Ukraine

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Northern Europe 5 Center(s), 9 Non-Center(s)

ડેનમાર્ક 1 Non-Center(s)

એસ્ટોનિયા 1 Non-Center(s)

Tallinn · Vipassana Meditation in Estonia

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ફીનલેંડ 1 Non-Center(s)

આયર્લેંડ 1 Non-Center(s)

Ireland · Vipassana Meditation in Ireland

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

લાત્વિયા 1 Non-Center(s)

Riga · Vipassana Meditation in Latvia

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

લિથુઆનિયા 1 Non-Center(s)

Vilnius · Vipassana Association

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

નૉર્વે 1 Non-Center(s)

સ્વીડન 1 Center(s)

Östergötlands län [SE-05], Ödeshög · Dhamma Sobhana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

United Kingdom 4 Center(s), 2 Non-Center(s)

Herefordshire · Dhamma Dipa

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Herefordshire · Dhamma Padhāna

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Herefordshire & Suffolk · Vipassana Meditation UK

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Northern England

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Scotland, Applecross · Scotland Vipassana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Suffolk, Stowmarket, Suffolk · Dhamma Sukhakāri

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Southern Europe 3 Center(s), 9 Non-Center(s)

ક્રોએશિયા 1 Non-Center(s)

Zagreb · Vipassana Croatia

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ગ્રીસ 1 Non-Center(s)

Crete · Greek Vipassana Association

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

ઇટાલી 1 Center(s)

Firenze, Lutirano · Dhamma Aṭala

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

મેસેડોનિયા (FYROM) 1 Non-Center(s)

Macedonia · Vipassana Meditation in Macedonia

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

પોર્ટુગલ 1 Non-Center(s)

Rogil · Associação Vipassana Portugal

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

સર્બિયા 1 Non-Center(s)

Belgrade · Vipassana Serbia

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

સ્લોવેનિયા 1 Non-Center(s)

Ljubljana · Fundacija Vipassana

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Spain 2 Center(s), 3 Non-Center(s)

Dhamma Neru, Santa Maria Palautordera - Barcelona · Dhamma Neru

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Spain · Vipassana in Spain

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

West, Center and South Area

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Western Europe 7 Center(s), 9 Non-Center(s)

ઑસ્ટ્રિયા 1 Center(s), 1 Non-Center(s)

Oberösterreich, A-4324 Rechberg · Dhamma Muditā

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

Wien, Vienna · Austria

શિબિર · વેબસાઇટ · Map

બેલ્જીયમ 1 Center(s)

France 3 Center(s), 4 Non-Center(s)

Bourgogne, Champignelles · Vipassana in France