ස්ථාන

ආසන්න ස්ථානයන් සොයා ගැනීම:
කරුණාකර ස්ථාන සේවාවන් සක්‍රිය කරන්න, එසේ නොමැති නම් මෙම පිටුව ලෝක ව්‍යාප්ත නාමාවලිය වෙත යොමු කරනු ඇත.


ලෝකය 200 මධ්‍යස්ථාන(ය), 137 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

අප්‍රිකාව 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 23 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

පෙරදිග අප්‍රිකාව 10 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ඉතියෝපියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Ethiopia · Vipassana Meditation in Ethiopia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

කෙන්යාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Nairobi, Nairobi 00500 · Kenya Vipassana Association

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මැඩගස්කරය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Antsirabé · Vipassana Madagascar

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මුරුසිය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Mauritius · Vipassana Meditation in Mauritius

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මොසැම්බික් 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Mozambique · Vipassana Meditiation in Mozambique

පාඨමාලා · Website · සිතියම

රීයුනියන් 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Ile de la Réunion · Reunion Island Vipassana Meditation

පාඨමාලා · Website · සිතියම

රුවන්ඩාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Kigali · Vipassana Meditiation in Rwanda

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ටැන්සානියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Tanzania · Vipassana Meditation in Tanzania

පාඨමාලා · Website · සිතියම

උගන්ඩාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Uganda · Vipassana Meditation in Uganda

පාඨමාලා · Website · සිතියම

සිම්බාබ්වේ 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Zimbabwe · Vipassana Meditation in Zimbabwe

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මධ්‍යම අප්‍රිකාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ඇන්ගෝලාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Benguela · Vipassana Meditation in Angola

පාඨමාලා · Website · සිතියම

උතුරුදිග අප්‍රිකාව 4 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ඊජිප්තුව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Egypt · Vipassana Meditation in Egypt

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මොරොක්කෝව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Marrakech · Vipassana Meditation in Morocco

පාඨමාලා · Website · සිතියම

සූඩානය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Khartoum · Vipassana Meditation in Sudan

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ටියුනීසියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Tunisia · Vipassana Meditation in Tunisia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

දකුණුදිග අප්‍රිකාව 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

නැමීබියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Namibia · Vipassana Meditation in Namibia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

දකුණු අප්‍රිකාව 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Western Cape, Worcester · Dhamma Patākā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ස්වාසිලන්තය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Swaziland · Meditation in Swaziland

පාඨමාලා · Website · සිතියම

බටහිරදිග අප්‍රිකාව 6 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

බෙනින් 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Benin · Vipassana Meditation in Benin

පාඨමාලා · Website · සිතියම

බර්කිනා ෆාසෝ 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Koudougou · Vipassana Meditation in Burkina Faso

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඝානාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Kumasi · Vipassana Meditation in Ghana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ලයිබීරියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Monrovia · Vipassana Liberia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මාලි 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Mali · Vipassana Méditation Mali

පාඨමාලා · Website · සිතියම

නයිජීරියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Nigeria · Vipassana Meditation in Nigeria

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඇමරිකාව 27 මධ්‍යස්ථාන(ය), 39 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ලතින් ඇමෙරිකාව 9 මධ්‍යස්ථාන(ය), 31 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ආර්ජන්ටිනා 2 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Buenos Aires, Brandsen · Dhamma Sukhadā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Córdoba, Capilla del Monte · Dhamma Viriya

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mendoza · Vipassana Argentina - Mendoza

පාඨමාලා · Website · සිතියම

බොලීවියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Bolivia · Vipassana Meditation in Bolivia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

බ්‍රසීලය 3 මධ්‍යස්ථාන(ය), 4 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Distrito Federal, Planalto Central · Vipassana Brasil - Planalto Central (Brasilia)

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Engenheiro Paulo de Frontin, Rio de Janeiro · Vipassana in Brazil

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Engenheiro Paulo de Frontin, Rio de Janeiro · Dhamma Santi

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Minas Gerais · Vipassana Brasil - Minas Gerais

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Nordeste · Vipassana Brasil - Nordeste

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Paraná · Vipassana Brasil - Parana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Santana de Parnaíba, São Paulo · Dhamma Saraṇa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

චිලී 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

කොලොම්බියා 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Bogota · Vipassana Colombia - Bogotá

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Cundinamarca, San Antonio del Tequendama · Dhamma Nandanavana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Medellin · Vipassana Colombia - Medellín/Cali/Pereira

පාඨමාලා · Website · සිතියම

කොස්ටරිකාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

San Jose · Vipassana Costa Rica

පාඨමාලා · Website · සිතියම

කියුබාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

කුරකාවෝ 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Curaçao · Curaçao Vipassana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඩොමිනිකා ජනරජය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Santo Domingo · Vipassana Dominican Republic

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඉක්යුඩෝරය 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Cuenca · Vipassana Ecuador - Cuenca

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Quito · Vipassana Ecuador - Quito

පාඨමාලා · Website · සිතියම

එල් සැල්වදෝරය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

El Salvador · Vipassana El Salvador

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ගෝතමාලාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Guatemala · Vipassana Guatemala

පාඨමාලා · Website · සිතියම

හයිටි 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Port-au-Prince · Vipassana Haiti

පාඨමාලා · Website · සිතියම

හොන්ඩුරාස් 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Honduras · Vipassana Honduras

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මැක්සිකෝ 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 4 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Monterrey · México Vipassana - Monterrey

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Morelos · Vipassana Meditation - Morelos, Mexico

පාඨමාලා · Website · සිතියම

México, San Bartolo Amanalco · Dhamma Makaranda

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Oaxaca · México Vipassana - Oaxaca

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Veracruz · Vipassana México - Veracruz

පාඨමාලා · Website · සිතියම

නිකරගුවාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Nicaragua · Vipassana Nicaragua

පාඨමාලා · Website · සිතියම

පැනමාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

පැරගුවේ 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Asuncion · Vipassana Paraguay

පාඨමාලා · Website · සිතියම

පෙරු 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

පුවර්ටෝ රිකෝ 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Puerto Rico · Vipassana Puerto Rico

පාඨමාලා · Website · සිතියම

සුරිනාමය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

උරුගුවේ 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Uruguay · Vipassana Uruguay

පාඨමාලා · Website · සිතියම

වෙනෙසුය්ලා 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Aragua, Cerca de Victoria · Dhamma Veṇuvana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Occidente · Vipassana Venezuela - Occidente

පාඨමාලා · Website · සිතියම

උතුරු අමෙරිකාව 18 මධ්‍යස්ථාන(ය), 8 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

කැනඩාව 5 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Alberta, Youngstown · Dhamma Karuṇā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

British Columbia, Duncan · Dhamma Modana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

British Columbia, Merritt · Dhamma Surabhi

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Manitoba, Winnipeg · Vipassana Meditation in Manitoba

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Ontario, Egbert · Dhamma Toraṇa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Quebec, Montebello · Dhamma Suttama

පාඨමාලා · Website · සිතියම

එක්සත් ජනපදය 13 මධ්‍යස්ථාන(ය), 7 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

California, Gilroy · Dhamma Santosa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

California, Kelseyville · Dhamma Maṇḍa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

California, North Fork · Dhamma Mahāvana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

California, Twentynine Palms · Dhamma Vaddhana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Colorado, Elbert · Rocky Mountain Vipassana Association

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Delaware, Claymont · Dhamma Delaware

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Georgia, Jesup · Dhamma Patāpa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Hawaii · Hawaii Vipassana Association

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Idaho, Lava Hot Springs · Dhamma Pasava

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Illinois, Pecatonica · Dhamma Pakāsa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Maryland, Chestertown · Vipassana Meditation in Mid-Atlantic States

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Massachusetts, Shelburne Falls · Dhamma Dharā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Michigan, Ann Arbor · Michigan Vipassana Association

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Montana, Missoula · Montana Vipassana Association

පාඨමාලා · Website · සිතියම

New York, New York, NY · New York Vipassana Association

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Oregon, Portland · Oregon Vipassana Association

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Washington, Onalaska · Dhamma Kuñja

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Wisconsin, Menomonie · Dhamma Visuddhi

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ආසියාව 147 මධ්‍යස්ථාන(ය), 34 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

මධ්‍යම ආසියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

උස්බෙකිස්ථානය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Uzbekistan · Vipassana Association of Uzbekistan

පාඨමාලා · Website · සිතියම

නැගෙනහිර ආසියාව 7 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

හොංකොං 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Tung Wan, Lantau Island · Vipassana Hong Kong

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ජපානය 2 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Chiba, Chiba-ken · Dhamma Ādicca (Dhammadicca)

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kyoto, Mizuho · Dhamma Bhānu

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මොන්ගෝලියාව 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Ulaanbaatar · Dhamma Mahana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

දකුණු කොරියාව 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Chǒllabuk-do, Jinan-gun · Dhamma Korea

පාඨමාලා · Website · සිතියම

තායිවානය 2 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

All Sites in Taiwan · Vipassana in Taiwan

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kaohsiung · Dhamma Vikāsa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Taichung · Dhammodaya

පාඨමාලා · Website · සිතියම

අග්නිදිග ආසියාව 37 මධ්‍යස්ථාන(ය), 8 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

කාම්බෝජය 2 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Kâmpóng Cham, Kampong Cham · Dhamma Kamboja

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Phnum Pénh, Phnom Penh · Vipassana Cambodia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඉන්දුනීසියාව 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 3 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Jawa Barat, Dhamma Java · Dhamma Jāvā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Jawa Tengah, Klaten · Central Java

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මැලේසියාව 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ම්යන්මාරය 23 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Ayeyarwady, Ayeyarwaddy Region · Dhamma Mayūradipa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Ayeyarwady, Ma-U-Bin · Dhamma Manorama

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Ayeyarwady, Myaungmya · Dhamma Mitta Yāna

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Bago, Indagaw · Dhamma Nidhi

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Bago, Thayawaddi · Dhamma Rakkhita

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kachin, Nan Kway village · Dhamma Sangam

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kaytho, Myanmar · Dhamma Cetiya Paṭṭhāra

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mandalay · Dhamma Vimutti

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mandalay, Mahã Aung Myay Township · Dhamma Maṇḍapa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mandalay, Mandalay Division · Dhamma Maṇḍala

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mandalay, Mogok · Dhamma Ratana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mandalay, Mogok · Dhamma Makuṭa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mandalay, Yechan Oo village Pyin Oo Lwin · Dhamma Mahimãr

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mon, Than-Phyu-Za-Yet · Dhamma Manohara

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Sagaing, Monywa · Dhamma Shwe

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Sagaing, Yin-Ma-Bin Township · Dhamma Ñāṇadhaja

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Shan, Lashio · Dhamma Lābha

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Shan, Muse · Dhamma Pabbata

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Shan, Taunggyi · Dhamma Mahā Pabbata

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Yangon · Dhamma Magga

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Yangon · Dhamma Joti

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Yangon, Insein · Dhamma Hita Sukha Geha

පාඨමාලා · Website · සිතියම

zawti village Penwegone, Pegu Region · Dhamma Mani

පාඨමාලා · Website · සිතියම

පිලිපීනය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Tiaong, Quezon Province · Dhamma Phala

පාඨමාලා · Website · සිතියම

සිංගප්පූරුව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Central Singapore, Singapore 368186 · Vipassana Meditation in Singapore

පාඨමාලා · Website · සිතියම

තායිලන්තය 9 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Chantaburi · Dhamma Canda Pabhā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kanchanaburi · Dhamma Kañcana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Khon Kaen · Dhamma Suvaṇṇa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok], Bangkok · Dhamma Dhānī

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Lamphun · Dhamma Sīmanta

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Nakhon Si Thammarat · Dhamma Porāṇo

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Phitsanulok · Dhamma Ābhā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Prachin Buri, Prachinburi · Dhamma Kamala

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Udon Thani · Dhamma Puneti

පාඨමාලා · Website · සිතියම

වියට්නාමය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Ho Chi Minh city, Củ Chi · Vipassana Meditation in Vietnam

පාඨමාලා · Website · සිතියම

දකුණු ආසියාව 102 මධ්‍යස්ථාන(ය), 17 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ඉන්දියාව 88 මධ්‍යස්ථාන(ය), 17 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

මධ්‍යම ඉන්දියාව 9 මධ්‍යස්ථාන(ය)

ඡත්තිස්ගර් 3 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Bharari · Dhamma Garh

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Village Singarbhatha Tahsil Abhanpur · Dhamma Kuṭī Vipassana Meditation Center

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මධ්‍යප්‍රදේශය 6 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Balaghat · Dhamma Kānana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Bhopal · Dhamma Pāla (Dhammapāla)

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Indore · Dhamma Mālwā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Jabalpur · Dhamma Bala

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Ratlam · Dhamma Rata

පාඨමාලා · Website · සිතියම

නැගෙනහිර ඉන්දියාව 11 මධ්‍යස්ථාන(ය), 4 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Arunachal Pradesh 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Mudoi · Dhamma Aruna

පාඨමාලා · Website · සිතියම

බිහාර් 3 මධ්‍යස්ථාන(ය), 4 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Bara Chakia, East Chapmaran 845412 · Dhamma Upavana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

BodhGaya · Dhamma Bodhi

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Ladaura pakri, Kurhani, Muzaffarpur · Dhamma Licchavī

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Nalanda · Vipassana Courses in Nalanda, Bihar

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Patna · Bihar NonCentre Vipassana Courses

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Vaishali · Vipassana Meditation Centre, Vaishali

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මිසොරාම් 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Kamalanagar · Dhamma Pubbottara

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඔරිස්සාව 2 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Bhubaneshwar · Dhamma Bhubaneshwar

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Khariar Road · Dhamma Utkal

පාඨමාලා · Website · සිතියම

සිකිම් 2 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Gangtok · Dhamma Sikkim

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Gyanalakha, Upper Samdong · Dhamma Sineru

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ත්‍රිපුරා 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Machmara · Dhamma Puri

පාඨමාලා · Website · සිතියම

බටහිර බෙංගාලය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Kolkata · Dhamma Gaṅgā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

උතුරු ඉන්දියාව 18 මධ්‍යස්ථාන(ය), 3 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

හර්යානා 4 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Kammaspur Village · Dhamma Paṭṭhāna

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Karnal · Dhamma Kāruṇika

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Rohtak · Dhamma Hitkari

පාඨමාලා · Website · සිතියම

හිමචල් ප්‍රදේශය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Dharamshala · Dhamma Sikhara

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ජම්මු සහ කාෂ්මීරය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Ladakh · Dhamma Laddha

පාඨමාලා · Website · සිතියම

පංජාබය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Hoshiarpur · Dhamma Dhaja

පාඨමාලා · Website · සිතියම

රාජස්ථානය 4 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Chaksu · Vipassana in Chaksu, Rajasthan

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Churu · Dhamma Pubbaja

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Jaipur · Dhamma Thalī

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Jodhpur · Dhamma Marudhara

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mt. Abu · Vipassana Meditation in Mt. Abu

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Pushkar, Ajmer · Dhamma Pushkar

පාඨමාලා · Website · සිතියම

උත්තර ප්‍රදේශය 6 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Kanpur · Dhamma Kalyana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kushinagar · Kushinagar NonCenter Courses

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Sarnath · Dhamma Cakka

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Sravasti · Dhamma Suvatthi

පාඨමාලා · Website · සිතියම

උත්තරාඛන්ඩ් 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Dehradun · Dhamma Salila

පාඨමාලා · Website · සිතියම

දකුණු ඉන්දියාව 14 මධ්‍යස්ථාන(ය), 5 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

කර්ණාටක 3 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Bangalore · Dhamma Paphulla

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Bangalore · Dhamma Sukhalaya

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Davangere · Vipassana Meditation and Research Centre - Davanagere

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Nadappanahalli · Dhamma Vana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

කේරළය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Cheriyanad near Chengannur · Dhamma Ketana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Thiruvananthapuram · Dhamma Paduma

පාඨමාලා · Website · සිතියම

තමිළ්නාඩු 4 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Chennai · Dhamma Setu

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Chettiyapatti, Gandhigram · Dhamma Madhurā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Coimbatore · Coimbatore Vipassana Center

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kanchipuram · Dhamma Kanchi

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Non-Centres · Non-centre Vipassana Courses in Tamil Nadu

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Tiruvannamalai · Dhamma Arunachala

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Telugu Land 6 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

බටහිර ඉන්දියාව 36 මධ්‍යස්ථාන(ය), 5 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Goa 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ගුජරාත් 7 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Ahmedabad · Dhamma Pīṭha

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Dharmaj · Vipassana Courses in Dharmaj, Gujarat

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Dist Navsari · Dhamma Ambika

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Junagadh · Dhamma Junagadh

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kutch · Dhamma Sindhu

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mehsana · Dhamma Divākara

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Palitana · Dhamma Pali

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Rajkot · Dhamma Koṭa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Vadodara · Dhamma Bhavana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මහාරාෂ්ට්‍ර 29 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Ajaypur, Vidharbha · Dhamma Ajaya

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Akola · Dhamma Anākula

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Amravati · Dhamma Amravati

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Aurangabad · Dhamma Ajantā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Bhandara · Dhamma Bhanḍāra

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Dhule · Dhamma Sarovara

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Dist. - Ratnagiri · Dhamma Pades

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Dhamma Pattana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Hivra, Wardha · Dhamma Vasudhā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Igatpuri · Dhamma Tapovana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Igatpuri · Dhamma Tapovana2

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Jalgaon · Dhamma Jalgaon

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kalyan · Dhamma Vāhini

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Khadavli · Dhamma Saritā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kolhapur · Dhamma Ālaya (Dhammālaya)

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Latur · Dhamma Ᾱvāsa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Manmad · Dhamma Manamoda

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Nagpur · Dhamma Sugati

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Nagpur · Dhamma Nāga

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Nanded · Dhamma Niranjana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Nashik · Dhamma Nāsikā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

New Mumbai · Dhamma Vipula

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Oza Tola, Gondia · Dhamma Gond

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Palghar · Vipassana Courses in Palghar

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Pune · Dhamma Puṇṇa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Pune Riverside · Dhamma Ānanda (Dhammānanda)

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Sangli · Dhamma Sugandha

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Yavatmal · Dhamma Malla

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඉරානය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Mehrshahr · Dhamma Iran

පාඨමාලා · Website · සිතියම

නේපාලය 9 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Biratnagar · Dhamma Birāṭa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Birganj · Dhamma Tarāi

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Chitwan · Dhamma Citavana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Far Western, Katkuwa Surkhet · Dhamma Surakhetta

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kathmandu · Dhamma Shringa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kirtipur · Dhamma Kitti

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Lumbini · Dhamma Jananī

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mechi, Suryodaya Municipality · Dhamma Suriyo

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Pokhara · Dhamma Pokharā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ශ්‍රී ලංකාව 4 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Negampaha · Dhamma Dharani

පාඨමාලා · Website · සිතියම

අනුරාධපුර, Anuradhapura · Dhamma Anurādha

පාඨමාලා · Website · සිතියම

කොළඹ, Kosgama · Dhamma Sobhā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මධ්‍යම පළාත, Kandy · Dhamma Kūṭa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

බටහිර ආසියාව 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 6 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ආර්මේනියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Armenia · Vipassana Meditation in Armenia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

බහරේන් 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Bahrain · Vipassana Meditation in Bahrain

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඊශ්‍රායලය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

ලෙබනනය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Lebanon · Vipassana Meditation in Lebanon

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඕමානය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Oman · Vipassana Meditation in Sultanate of Oman

පාඨමාලා · Website · සිතියම

පලස්තීනය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Zababida · Vipassana Meditation in Palestine

පාඨමාලා · Website · සිතියම

එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

United Arab Emirates

පාඨමාලා · Website · සිතියම

යුරෝපය 17 මධ්‍යස්ථාන(ය), 37 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

නැගෙනහිර යුරෝපය 2 මධ්‍යස්ථාන(ය), 10 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

බෙලරුස් 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Minsk · Vipassana Meditation in Belarus

පාඨමාලා · Website · සිතියම

බල්ගේරියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

චෙක් ජනරජය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Praha · Vipassana Czech Republic and Slovakia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

හන්ගේරියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Budapest · Vipassana Meditation in Hungary

පාඨමාලා · Website · සිතියම

පෝලන්තය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Dziadowice · Dhamma Pallava

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Krutyń · Vipassana Meditation in Poland

පාඨමාලා · Website · සිතියම

රුමේනියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Cluj-Napoca · Fundatia Vipassana Romania

පාඨමාලා · Website · සිතියම

රුසියාව 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

St. Petersburg · St. Petersburg Non Centre Vipassana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Yekaterinburg · Yekaterinburg NonCenter Vipassana Courses

පාඨමාලා · Website · සිතියම

තුර්කිය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Aydın, Izmir · Vipassana Meditation in Turkey

පාඨමාලා · Website · සිතියම

යුක්රේනය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Kiev · Vipassana Meditation in Ukraine

පාඨමාලා · Website · සිතියම

උතුරු යුරෝපය 5 මධ්‍යස්ථාන(ය), 9 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ඩෙන්මාර්කය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

එස්තෝනියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Tallinn · Vipassana Meditation in Estonia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ෆින්ලන්තය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

අයර්ලන්තය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Ireland · Vipassana Meditation in Ireland

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ලැට්වියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Riga · Vipassana Meditation in Latvia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ලිතුවේනියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Vilnius · Vipassana Association

පාඨමාලා · Website · සිතියම

නෝර්වේ 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ස්වීඩනය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Östergötlands län [SE-05], Ödeshög · Dhamma Sobhana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

එක්සත් රාජධානිය 4 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Herefordshire · Dhamma Dipa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Herefordshire & Suffolk · Vipassana Meditation UK

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Scotland, Applecross · Scotland Vipassana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Suffolk, Stowmarket, Suffolk · Dhamma Sukhakāri

පාඨමාලා · Website · සිතියම

දකුණු යුරෝපය 3 මධ්‍යස්ථාන(ය), 9 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ක්‍රොඒෂියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ග්‍රීසිය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ඉතාලිය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Firenze, Lutirano · Dhamma Aṭala

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මැසිඩෝනියාව (FYROM) 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Macedonia · Vipassana Meditation in Macedonia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

පෘතුගාලය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Rogil · Associação Vipassana Portugal

පාඨමාලා · Website · සිතියම

සර්බියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Belgrade · Vipassana Serbia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ස්ලෝවේනියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Ljubljana · Fundacija Vipassana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ස්පාඤ්ඤය 2 මධ්‍යස්ථාන(ය), 3 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන