ទីកន្លែង

Finding closest locations:
Please enable location services, otherwise page will direct to Worldwide Directory.


ពិភពលោក 199 មជ្ឈមណ្ឌល, 137 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អាហ្វ្រិក 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 23 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អាព្រិក​ខាង​កើត 10 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អេត្យូពី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Ethiopia · Vipassana Meditation in Ethiopia

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

កេនយ៉ា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Nairobi, Nairobi 00500 · Kenya Vipassana Association

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ម៉ាដាហ្កាស្ការ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ម៉ូរីទុស 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Mauritius · Vipassana Meditation in Mauritius

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ម៉ូហ្សាំប៊ិក 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Mozambique · Vipassana Meditiation in Mozambique

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

រ៉េអ៊ុយ៉ុង 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Ile de la Réunion · Reunion Island Vipassana Meditation

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

រវ៉ាន់ដា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Kigali · Vipassana Meditiation in Rwanda

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

តង់ហ្សានី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Tanzania · Vipassana Meditation in Tanzania

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អ៊ូហ្កង់ដា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Uganda · Vipassana Meditation in Uganda

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ហ្ស៊ីមបាបវ៉េ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Zimbabwe · Vipassana Meditation in Zimbabwe

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាព្រិក​កណ្ដាល 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អង់ហ្គោឡា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Benguela · Vipassana Meditation in Angola

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាព្រិក​ខាង​ជើង 4 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អេហ្ស៉ីប 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Egypt · Vipassana Meditation in Egypt

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ម៉ារ៉ុក 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Marrakech · Vipassana Meditation in Morocco

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ស៊ូដង់ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Khartoum · Vipassana Meditation in Sudan

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ទុយនេស៊ី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Tunisia · Vipassana Meditation in Tunisia

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាព្រិក​ខាង​ត្បូង 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ណាមីប៊ី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Namibia · Vipassana Meditation in Namibia

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាព្រិក​ភាគ​ខាង​ត្បូង 1 មជ្ឈមណ្ឌល

Western Cape, Worcester · Dhamma Patākā

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

សូហ្ស៉ីឡង់ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Swaziland · Meditation in Swaziland

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាព្រិក​ខាង​លិច 6 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

បេណាំង 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Benin · Vipassana Meditation in Benin

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ប៊ូរគីណាហ្វាសូ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Koudougou · Vipassana Meditation in Burkina Faso

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ហ្គាណា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Kumasi · Vipassana Meditation in Ghana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

លីបេរីយ៉ា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Monrovia · Vipassana Liberia

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ម៉ាលី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

នីហ្សេរីយ៉ា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Nigeria · Vipassana Meditation in Nigeria

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាមេរិក 26 មជ្ឈមណ្ឌល, 39 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អាមេរិក​ឡាទីន 9 មជ្ឈមណ្ឌល, 31 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អាហ្សង់ទីន 2 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Buenos Aires, Brandsen · Dhamma Sukhadā

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Córdoba, Capilla del Monte · Dhamma Viriya

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mendoza · Vipassana Argentina - Mendoza

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

បូលីវី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Bolivia · Vipassana Meditation in Bolivia

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ប្រេស៊ីល 3 មជ្ឈមណ្ឌល, 4 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Distrito Federal, Planalto Central · Vipassana Brasil - Planalto Central (Brasilia)

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Engenheiro Paulo de Frontin, Rio de Janeiro · Vipassana in Brazil

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Engenheiro Paulo de Frontin, Rio de Janeiro · Dhamma Santi

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Minas Gerais · Vipassana Brasil - Minas Gerais

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Santana de Parnaíba, São Paulo · Dhamma Saraṇa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ស៊ីលី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

កូឡុំប៊ី 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Bogota · Vipassana Colombia - Bogotá

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Cundinamarca, San Antonio del Tequendama · Dhamma Nandanavana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Medellin · Vipassana Colombia - Medellín/Cali/Pereira

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

កូស្តារីកា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

គុយបា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

កូរ៉ាកៅ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

សាធារណរដ្ឋដូមីនីកែន 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Santo Domingo · Vipassana Dominican Republic

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អេក្វាឌ័រ 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អែលសាល់វ៉ាឌ័រ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ហ្គាតេម៉ាឡា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ហៃទី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ហុងឌួរ៉ាស់ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ម៉ិកស៊ិក 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 4 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Monterrey · México Vipassana - Monterrey

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Morelos · Vipassana Meditation - Morelos, Mexico

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

México, San Bartolo Amanalco · Dhamma Makaranda

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Veracruz · Vipassana México - Veracruz

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

នីការ៉ាហ្គ័រ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ប៉ាណាម៉ា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ប៉ារ៉ាហ្គាយ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ប៉េរូ 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ព័រតូរីកូ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

សូរីណាម 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អ៊ុយរុយហ្គាយ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

វ៉េណេស៊ុយអេឡា 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Aragua, Cerca de Victoria · Dhamma Veṇuvana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Occidente · Vipassana Venezuela - Occidente

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាមេរិក​ខាងជើង 17 មជ្ឈមណ្ឌល, 8 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

កាណាដា 5 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Alberta, Youngstown · Dhamma Karuṇā

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

British Columbia, Duncan · Dhamma Modana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

British Columbia, Merritt · Dhamma Surabhi

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Manitoba, Winnipeg · Vipassana Meditation in Manitoba

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Ontario, Egbert · Dhamma Toraṇa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

សហរដ្ឋ​អាមេរិក 12 មជ្ឈមណ្ឌល, 7 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

California, Gilroy · Dhamma Santosa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

California, Kelseyville · Dhamma Maṇḍa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

California, North Fork · Dhamma Mahāvana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

California, Twentynine Palms · Dhamma Vaddhana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Colorado, Elbert · Rocky Mountain Vipassana Association

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Delaware, Claymont · Dhamma Delaware

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Georgia, Jesup · Dhamma Patāpa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Hawaii · Hawaii Vipassana Association

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Idaho, Lava Hot Springs · Dhamma Pasava

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Illinois, Pecatonica · Dhamma Pakāsa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Maryland, Chestertown · Vipassana Meditation in Mid-Atlantic States

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Massachusetts, Shelburne Falls · Dhamma Dharā

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Michigan, Ann Arbor · Michigan Vipassana Association

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Montana, Missoula · Montana Vipassana Association

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

New York, New York, NY · New York Vipassana Association

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Oregon, Portland · Oregon Vipassana Association

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Washington, Onalaska · Dhamma Kuñja

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Wisconsin, Menomonie · Dhamma Visuddhi

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាស៊ី 147 មជ្ឈមណ្ឌល, 34 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អាស៊ី​កណ្ដាល 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អ៊ូហ្សបេគីស្តង់ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Uzbekistan · Vipassana Association of Uzbekistan

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាស៊ី​ខាង​កើត 7 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ហុងកុង 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ជប៉ុន 2 មជ្ឈមណ្ឌល

Chiba, Chiba-ken · Dhamma Ādicca (Dhammadicca)

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ម៉ុងហ្គោលី 1 មជ្ឈមណ្ឌល

កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង 1 មជ្ឈមណ្ឌល

Chǒllabuk-do, Jinan-gun · Dhamma Korea

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

តៃវ៉ាន់ 2 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អាស៊ី អាគ្នេយ៍ 37 មជ្ឈមណ្ឌល, 8 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

កម្ពុជា 2 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

កំពង់ចាម, Roluos Village · ធម្មកម្ពុជា

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

បាត់ដំបង · ធម្មលដ្ឋិកា

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ភ្នំពេញ, Phnom Penh · វិបស្សនា​កម្ពុជា

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ឥណ្ឌូណេស៊ី 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 3 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ម៉ាឡេស៊ី 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

មីយ៉ានម៉ា 23 មជ្ឈមណ្ឌល

Ayeyarwady, Ayeyarwaddy Region · Dhamma Mayūradipa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Ayeyarwady, Ma-U-Bin · Dhamma Manorama

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Ayeyarwady, Myaungmya · Dhamma Mitta Yāna

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Bago, Indagaw · Dhamma Nidhi

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Bago, Thayawaddi · Dhamma Rakkhita

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Kachin, Nan Kway village · Dhamma Sangam

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Kaytho, Myanmar · Dhamma Cetiya Paṭṭhāra

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mandalay, Mahã Aung Myay Township · Dhamma Maṇḍapa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mandalay, Mandalay Division · Dhamma Maṇḍala

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mandalay, Mogok · Dhamma Ratana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mandalay, Mogok · Dhamma Makuṭa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mandalay, Yechan Oo village Pyin Oo Lwin · Dhamma Mahimãr

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mon, Than-Phyu-Za-Yet · Dhamma Manohara

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Sagaing, Monywa · Dhamma Shwe

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Sagaing, Yin-Ma-Bin Township · Dhamma Ñāṇadhaja

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Shan, Lashio · Dhamma Lābha

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Shan, Taunggyi · Dhamma Mahā Pabbata

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Yangon, Insein · Dhamma Hita Sukha Geha

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

zawti village Penwegone, Pegu Region · Dhamma Mani

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ហ្វីលីពីន 1 មជ្ឈមណ្ឌល

Tiaong, Quezon Province · Dhamma Phala

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

សិង្ហបុរី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Central Singapore, Singapore 368186 · Vipassana Meditation in Singapore

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ថៃ 9 មជ្ឈមណ្ឌល

Chantaburi · Dhamma Canda Pabhā

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Kanchanaburi · Dhamma Kañcana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Khon Kaen · Dhamma Suvaṇṇa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok], Bangkok · Dhamma Dhānī

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Nakhon Si Thammarat · Dhamma Porāṇo

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Prachin Buri, Prachinburi · Dhamma Kamala

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

វៀតណាម 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Ho Chi Minh city, Củ Chi · Vipassana Meditation in Vietnam

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាស៊ី​ខាង​ត្បូង 102 មជ្ឈមណ្ឌល, 17 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ឥណ្ឌា 88 មជ្ឈមណ្ឌល, 17 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ឥណ្ឌា​កណ្តាល 9 មជ្ឈមណ្ឌល

ឆាទីសហ្គាហ៍ 3 មជ្ឈមណ្ឌល

Village Singarbhatha Tahsil Abhanpur · Dhamma Kuṭī Vipassana Meditation Center

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

មេព្យា ប្រាដេស្ហ 6 មជ្ឈមណ្ឌល

ឥណ្ឌា​ខាងកើត 11 មជ្ឈមណ្ឌល, 4 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Arunachal Pradesh 1 មជ្ឈមណ្ឌល

ប៊ីហារ៍ 3 មជ្ឈមណ្ឌល, 4 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Bara Chakia, East Chapmaran 845412 · Dhamma Upavana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Ladaura pakri, Kurhani, Muzaffarpur · Dhamma Licchavī

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Nalanda · Vipassana Courses in Nalanda, Bihar

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Patna · Bihar NonCentre Vipassana Courses

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Vaishali · Vipassana Meditation Centre, Vaishali

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

មីហ្សូរាម 1 មជ្ឈមណ្ឌល

Kamalanagar · Dhamma Pubbottara

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អូរីស្សា 2 មជ្ឈមណ្ឌល

ស៊ីគ្គីម 2 មជ្ឈមណ្ឌល

Gyanalakha, Upper Samdong · Dhamma Sineru

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ត្រីភូរា 1 មជ្ឈមណ្ឌល

បេងហ្គាល់​ខាងលិច 1 មជ្ឈមណ្ឌល

ឥណ្ឌា​ខាងជើង 18 មជ្ឈមណ្ឌល, 3 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ដេល្ហី

ហារ៊ីយ៉ាណា 4 មជ្ឈមណ្ឌល

ហ៊ីម៉ាចាល ប្រាដេស្ហ 1 មជ្ឈមណ្ឌល

Dharamshala · Dhamma Sikhara

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ចាមុ & កាស្មៀរ 1 មជ្ឈមណ្ឌល

ពុនចាប 1 មជ្ឈមណ្ឌល

រាជាស្ថាន 4 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អុត្តា ប្រាដេស្ហ 6 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អុត្តារាខាន 1 មជ្ឈមណ្ឌល

ឥណ្ឌា​ខាងត្បូង 14 មជ្ឈមណ្ឌល, 5 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ការណាតាកា 3 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Bangalore · Dhamma Sukhalaya

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Davangere · Vipassana Meditation and Research Centre - Davanagere

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Nadappanahalli · Dhamma Vana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

កេរាឡា 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Cheriyanad near Chengannur · Dhamma Ketana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Thiruvananthapuram · Dhamma Paduma

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

តាមីល ណាឌុ 4 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Chettiyapatti, Gandhigram · Dhamma Madhurā

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Coimbatore · Coimbatore Vipassana Center

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Non-Centres · Non-centre Vipassana Courses in Tamil Nadu

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Tiruvannamalai · Dhamma Arunachala

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Telugu Land 6 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ឥណ្ឌា​ខាងលិច 36 មជ្ឈមណ្ឌល, 5 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Goa 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ហ្គូចារាត 7 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

មហារាស្ត្រ 29 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Ajaypur, Vidharbha · Dhamma Ajaya

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Bhandara · Dhamma Bhanḍāra

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Dist. - Ratnagiri · Dhamma Pades

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Dhamma Pattana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Hivra, Wardha · Dhamma Vasudhā

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Kolhapur · Dhamma Ālaya (Dhammālaya)

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Oza Tola, Gondia · Dhamma Gond

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Palghar · Vipassana Courses in Palghar

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Pune Riverside · Dhamma Ānanda (Dhammānanda)

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អ៊ីរ៉ង់ 1 មជ្ឈមណ្ឌល

នេប៉ាល់ 9 មជ្ឈមណ្ឌល

Biratnagar · Dhamma Birāṭa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Far Western, Katkuwa Surkhet · Dhamma Surakhetta

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Mechi, Suryodaya Municipality · Dhamma Suriyo

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ស្រីលង្កា 4 មជ្ឈមណ្ឌល

Anurādhapura, Anuradhapura · Dhamma Anurādha

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Kŏḷamba, Kosgama · Dhamma Sobhā

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Madhyama paḷāta, Kandy · Dhamma Kūṭa

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អាស៊ី​ខាង​លិច 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 6 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អារមេនី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Armenia · Vipassana Meditation in Armenia

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

បារ៉ែន 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Bahrain · Vipassana Meditation in Bahrain

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អ៊ីស្រាអែល 1 មជ្ឈមណ្ឌល

លីបង់ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Lebanon · Vipassana Meditation in Lebanon

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អូម៉ង់ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Oman · Vipassana Meditation in Sultanate of Oman

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ប៉ាលេស្ទីន 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Zababida · Vipassana Meditation in Palestine

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អេមីរ៉ែទអារ៉ាប់រួម 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អឺរ៉ុប 17 មជ្ឈមណ្ឌល, 37 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អឺរ៉ុប​ខាងកើត 2 មជ្ឈមណ្ឌល, 10 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

បេឡារុស្ស 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ប៊ុលហ្គារី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

សាធារណរដ្ឋឆេក 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Praha · Vipassana Czech Republic and Slovakia

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ហុងគ្រី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Budapest · Vipassana Meditation in Hungary

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ប៉ូលូញ 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

រូម៉ានី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Cluj-Napoca · Fundatia Vipassana Romania

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

រុស្ស៊ី 1 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

St. Petersburg · St. Petersburg Non Centre Vipassana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Yekaterinburg · Yekaterinburg NonCenter Vipassana Courses

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ទួរគី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Aydın, Izmir · Vipassana Meditation in Turkey

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អ៊ុយក្រែន 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អឺរ៉ុប​ខាងជើង 5 មជ្ឈមណ្ឌល, 9 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ដាណឺម៉ាក 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អេស្តូនី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Tallinn · Vipassana Meditation in Estonia

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ហ្វាំងឡង់ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អៀរឡង់ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Ireland · Vipassana Meditation in Ireland

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ឡាតវីយ៉ា 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

លីទុយអានី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ន័រវែស 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ស៊ុយអែដ 1 មជ្ឈមណ្ឌល

Östergötlands län [SE-05], Ödeshög · Dhamma Sobhana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

ចក្រភព​អង់គ្លេស 4 មជ្ឈមណ្ឌល, 2 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Herefordshire & Suffolk · Vipassana Meditation UK

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Scotland, Applecross · Scotland Vipassana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

Suffolk, Stowmarket, Suffolk · Dhamma Sukhakāri

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អឺរ៉ុប​ខាងត្បូង 3 មជ្ឈមណ្ឌល, 9 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ក្រូអាត 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ក្រិច 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

អ៊ីតាលី 1 មជ្ឈមណ្ឌល

ម៉ាសេដ្វាន 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ព័រទុយហ្កាល់ 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Rogil · Associação Vipassana Portugal

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

សើប 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

ស្លូវេនី 1 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល

Ljubljana · Fundacija Vipassana

វគ្គសិក្សា · វិបសៃ · ផែនទី

អេស្ប៉ាញ 2 មជ្ឈមណ្ឌល, 3 មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល